Welcome to
( ÇÖÇÁÉ ) ÇáÑÆíÓ ãÍãæÏ ÚÈÇÓ
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900ãáÝÇÊ ÎÇÕÉ


ÇááæÇÁ Ñßä / ÚÑÇÈí ßáæÈ ( ãÔÇÚá Úáì ÇáØÑíÞ )ÇÔÑÇÞÉ ÇáÕÈÇÍhttps://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


ÍÊí äáÊÞí ( íßÊíåÇ ÑÆíÓ ÇáÊÍÑíÑ )
Serri Alqudwa


ÇáÞÇÆãÉ ÇáÑÆíÓíÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ãä íÊÕÝÍ ÇáÃä
, 538 / 0 / .

.


ÇÔÑÇÞÉ ÇáÕÈÇÍ

ÇáÕÈÇÍ ÇáÑíÇÖí
[ ÇáÕÈÇÍ ÇáÑíÇÖí ]

·ÈÑÔáæäÉ íÊæÌ ÈØáÇð ááÏæÑí ÇáÇÓÈÇäí áßÑÉ ÇáÞÏã.
·ÑíÇÖíæ ÛÒÉ íÊÕÏÑæä ÓÈÇÞ ÇáãÓÇÝÇÊ ÇáØæíáÉ
·ßáÇÓíßæ ÇáÃÑÖ íÈÊÓã áÈÑÔáæäÉ ÈåÏÝ ÓæÇÑíÒ
·ãäÊÎÈäÇ ÇáæØäí íÍÊá ÇáãÑßÒ ÇáÜ126 Ýí ÊÕäíÝ ÇáÝíÝÇ
·äåÑ ÇáÍíÇÉ ...!
·ÃáãÇäíÇ ÊÊÎØì ÇáÌÒÇÆÑ ÈÕÚæÈÉ æÊÖÑÈ ãæÚÏÇ ãÚ ÝÑäÓÇ
·ÇáãÈÏÚ äÚãÇä íÞæÏ ãäÊÎÈäÇ ÇáæØäí áÃæá áÞÈ ÞÇÑí æÈáæÛ Ããã ÂÓíÇ
·ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÝáÓØíäí ááÓÈÇÍÉ íÓÊÞÈá ÇáãÏÑÈ æáíã ãÇÑÏæÎ
·ãÝæÖíÉ ßÔÇÝÉ æãÑÔÏÇÊ ÇÑíÍÇ æÇáÃÚæÇÑ ÊäÇÞÔ ÝÚÇáíÇÊ ÇÓÈæÚ ÇáÔÈÇÈ


ÇáåÑæÈ ãä ÓÌä ÇáÑãáÉ ÑæÇíÉ ÍÞíÞíÉ
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


ãÞÇáÇÊ ÑÆíÓ ÇáÊÍÑíÑ
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

ÍÊì äáÊÞí

1995 - 2005

ÐÇßÑÉ æØä

ÓÑí ÇáÞÏæÉ
Úáí ÇáÏÑÈ ãÇÖæä


ãÔÇÛÈÇÊ : íæãíÇ ÚÈÑ ÇáÕÈÇÍ
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.pngÇáÈÍË Ýí ÌãíÚ ÇáãæÇÖíÚ


  
ÇÚÊÕÇã ÃåÇáí ÇáÃÓÑì åÐÇ ÇáÇËäíä ãÎÊáÝ ÈÓÈÈ ãÔÇÑßÉ ÇáÕÍÝííä áåã ÈÔßá ÇÓÊËäÇÆí
ÇáãÍÑÑ 19 2011 (808 )


ÇÚÊÕÇã ÃåÇáí ÇáÃÓÑì åÐÇ ÇáÇËäíä ãÎÊáÝ ÈÓÈÈ ãÔÇÑßÉ ÇáÕÍÝííä áåã ÈÔßá ÇÓÊËäÇÆí
ßÊÈ åÔÇã ÓÇÞ Çááå –íæã ÇáÇËäíä ãä ßá ÃÓÈæÚ åæ ãæÚÏ ÇÚÊÕÇã ÃåÇáí ÇáÃÓÑì ÇáÞÇÈÚíä ÏÇÎá ÓÌæä ÇáÇÍÊáÇá ÇáÕåíæäí íÃÊæä ãä ßá ãßÇä Ýí ÞØÇÚ ÛÒå Åáì ãÞÑ ÇáÕáíÈ 


ÚÏáí ÕÇÏÞ: ÚÏáí ÕÇÏÞ : ÇáÑÝÖ ÇáãÚíÈ
ÇáãÍÑÑ 19 2011 (852 )


ÇáÑÝÖ ÇáãÚíÈ
ÚÏáí ÕÇÏÞ
íÞæã ÇáãæÞÝ ÇáÑÇÝÖ ááÊæÌå Çáì ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ áäíá ÇáÚÖæíÉ ÇáßÇãáÉ áÝáÓØíä¡ãÞÇáÇÊ ããíÒÉ: ÚÞÇÈ íÍíì : ØÇÛíÉ ÇáÇÓÊËäÇÁ.. æÇáãÕíÑ ÇáãÍÊæã
ÇáãÍÑÑ 19 2011 (1108 )

    ØÇÛíÉ ÇáÇÓÊËäÇÁ.. æÇáãÕíÑ ÇáãÍÊæã
  ÚÞÇÈ íÍíì       
                                               
æäÍä ÕÛÇÑ¡ æäÍä Ýí Ãæá æÚíäÇ ÇáÓíÇÓí.. ÊÚáãäÇ ÊÑÏíÏ ßáãÉ ÏßÊÇÊæÑí ãÞÊÑäÉ ÈãÑÍáÉ ÇáÔíÔßáí æÇäÞáÇÈå.. Ýí ÛãÇÑ ãÓáÓá ÇáÇäÞáÇÈÇÊ ÇáÚÓßÑíÉ ÈÚÏ äßÈÉ ÝáÓØíä ..


ÊÞÇÑíÑ: ÇáÞæÇÓãí: äÏÚæ ÞíÇÏÇÊ ÍãÇÓ ááÊÚÞá..áÇ ÕæÊ íÚáæ ÝæÞ ÕæÊ ÏæáÉ ÝáÓØíä Ýí ÇáÃãã ÇáãÊ
ÇáãÍÑÑ 19 2011 (879 )

ÇáÞæÇÓãí: äÏÚæ ÞíÇÏÇÊ ÍãÇÓ ááÊÚÞá..áÇ ÕæÊ íÚáæ ÝæÞ ÕæÊ ÏæáÉ ÝáÓØíä Ýí ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ
ÑÇã Çááå - ÇáÕÈÇÍ - ÇÚÊÈÑ ÇáäÇØÞ ÇáÅÚáÇãí ÈÇÓã ÍÑßÉ ÝÊÍ ÊÕÑíÍÇÊ ÅÓãÇÚíá åäíÉ¡ ÇáÑÇÝÖ áÊæÌå ÇáÞíÇÏÉ ÇáÝáÓØíäíÉ ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ áäíá ÚÖæíÉ ÏæáÉ ßÇãáÉ ãäÓÌãÉ Åáì ÍÏæÏ ãÎÌáÉ ãÚ ÇáãæÞÝíä ÇáÅÓÑÇÆíáí æÇáÃãÑíßí.


ãÊÇÈÚÇÊ: ÇáÇãíä ÇáÚÇã áÌÈåÉ ÇáÊÍÑíÑ ÇáÝáÓØíäíÉ ÇáÏßÊæÑ æÇÕá ÇÈæ íæÓÝ
ÇáãÍÑÑ 19 2011 (619 )

ÇáÇãíä ÇáÚÇã áÌÈåÉ ÇáÊÍÑíÑ ÇáÝáÓØíäíÉ ÇáÏßÊæÑ æÇÕá ÇÈæ íæÓÝ
 
ÇáÒÎã ÇáÔÚÈí ÇáãÓÇäÏ áÞÑÇÑ ÇáÞíÇÏÉ ÇáÝáÓØíäíÉ Óíßæä íæã ßáãÉ ÇáÑÆíÓ Ýí ÇáÇãã ÇáãÊÍÏÉ
ÑÇã Çááå - ÇáÕÈÇÍ - ÞÇá ÇáÇãíä ÇáÚÇã áÌÈåÉ ÇáÊÍÑíÑ ÇáÝáÓØíäíÉ ÚÖæ ÇááÌäÉ ÇáÊäÝíÐíÉ áãäÙãÉ ÇáÊÍÑíÑ ÇáÝáÓØíäíÉ ÇáÏßÊæÑ æÇÕá ÇÈæ íæÓÝ Çä ÇáÚÏ ÇáÚßÓí ÞÏ ÈÏà ááÇÚÊÑÇÝ ÈÇáÏæáÉ ÇáÝáÓØíäíÉ ¡


ãÊÇÈÚÇÊ: ÍæÇÊãÉ : ÇÓÊÍÞÇÞÇÊ ÇáÔÚæÈ áÇ íãßä Ãä íÝÑ ãäåÇ ÈáÏ ÚÑÈí
ÇáãÍÑÑ 19 2011 (700 )

äÇíÝ ÍæÇÊãÉ ÇáÃãíä ÇáÚÇã ááÌÈåÉ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ áÊÍÑíÑ ÝáÓØíä
ÇÓÊÍÞÇÞÇÊ ÇáÔÚæÈ áÇ íãßä Ãä  íÝÑ ãäåÇ ÈáÏ ÚÑÈí
ÅÓÞÇØ ÇáÇÓÊÈÏÇÏ æÇáÝÓÇÏ¡ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ¡ ÇáÚÏÇáÉ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ
       ÍÇæÑå: áØÝí ÓáÇãí
ÊæäÓ Ü ÈÑäÇãÌ "áÞÇÁ ÎÇÕ"
ÇáãÐíÚ: ãÑÍÈÇð Èßã Ýí åÐÇ ÇááÞÇÁ ... æÃÑÌæ Ãä íßæä ÌÏíÏ æãÊÌÏÏ ãä ÈÑäÇãÌßã "áÞÇÁ ÎÇÕ"º ãÚ ÖíÝ Çáíæã æåæ ÔÎÕíÉ ÚÑÈíÉ æÌäÓíÊå ÚÑÈíÉ¡ äÇÖá æÃÞÇã Ýí ÚÏÉ ÃÞØÇÑ ÚÑÈíÉ¡ ßÊÈ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáßÊÈ æÇáÏÑÇÓÇÊ ...


ãÊÇÈÚÇÊ: ãÍÇÖÑÉ ÓíÇÓíÉ áÖÈÇØ æãäÊÓÈí ÇáÏÝÇÚ ÇáãÏäí Ýí ÈíÊ áÍã Íæá ÇÓÊÍÞÇÞ ÇáÏæáÉ
ÇáãÍÑÑ 19 2011 (683 )

ãÍÇÖÑÉ ÓíÇÓíÉ  áÖÈÇØ æãäÊÓÈí ÇáÏÝÇÚ ÇáãÏäí Ýí ÈíÊ áÍã Íæá ÇÓÊÍÞÇÞ ÇáÏæáÉ
ÈíÊ áÍã/
ÇáÊÞì æÝÏ ãä åíÆÉ ÇáÊæÌíå ÇáÓíÇÓí æÇáæØäí Ýí ÈíÊ áÍã Öã ÍÓä ÑÈÚí ãÏíÑ ÇáÊæÌíå ÇáæØäí Ýí ÇáÌäæÈ æÓÇãí ÕáÇÍÇÊ ÇáãÝæÖ ÇáÓíÇÓí ááÏÝÇÚ ÇáãÏäí Ýí ÇáãÍÇÝÙÉ ÕÈÇÍ Çáíæã


ãÊÇÈÚÇÊ: ÝæÈíÇ ÇáåáÚ ÇáÇÓÑÇÆíáí ãä ÇÓÊÍÞÇÞ Çíáæá
ÇáãÍÑÑ 19 2011 (657 )

ÝæÈíÇ ÇáåáÚ ÇáÇÓÑÇÆíáí ãä ÇÓÊÍÞÇÞ Çíáæá

æËÇÆÞ ÓÑíÉ ááÎÇÑÌíÉ ÇáÇÓÑÇÆíáíÉ æãæÇÞÝ ÇÊåÇãíÉ áÈäíÇãíä äÊäíÇåæ
ÇáÇÏÇÑÉ ÇáÚÇãÉ ááÇäÊÇÌ ÇáÇÚáÇãí- æÒÇÑÉ ÇáÇÚáÇã ÇáÝáÓØíäíÉ
ÇÚÏÇÏ ãÍãÏ ÕáÇÍ ÚØøÇÑ


ãÊÇÈÚÇÊ: «ÇáÑÈÇÚíÉ» ÊÝÇæÖ Úáì ÅØÇÑ ãÑÌÚí ááãÝÇæÖÇÊ æÈÇÑíÓ ÏæáÉ ÝÇÊíßÇä ææÇÔäØä ÍÔÏ ÊÕæíÊ
ÇáãÍÑÑ 19 2011 (610 )

Palestinian children hold posters of Palestinian President Mahmoud Abbas during a rally in the village of Azmut near the West Bank city of Nablus, Sunday, Sept. 18, 2011. Abbas is set to address the U.N. this week, planning to ask the world to recognize a Palestinian state. (AP Photo/Nasser Ishtayeh)
ãäÇæÑÇÊ 'ÇááÍÙÉ ÇáÃÎíÑÉ':
«ÇáÑÈÇÚíÉ» ÊÝÇæÖ Úáì 'ÅØÇÑ ãÑÌÚí ááãÝÇæÖÇÊ' æÈÇÑíÓ'ÏæáÉ ÝÇÊíßÇä' ææÇÔäØä ÍÔÏ ÊÕæíÊí
äíæíæÑß: ÇäØáÞÊ ÇáÇÌÊãÇÚÇÊ ÇáãÚäíÉ ÈÝáÓØíä Ýí ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ ÃãÓ ÈÔÞ ÈäÇÁ ãÄÓÓÇÊ ÇáÏæáÉ ÇáÝáÓØíäíÉ Ýí áÞÇÁ ááÏæá ÇáãÇäÍÉ ÊÑÃÓå æÒíÑ ÎÇÑÌíÉ ÇáäÑæÌ íæäÇÓ ÛÇÑ ÓÊæÑ ãÚ ÑÆíÓ ÇáÍßæãÉ ÇáÝáÓØíäíÉ


ÕÇáÍ ÇáÔÞÈÇæí: ÕÇáÍ ÇáÔÞÈÇæí : ÇáÏæáå ÈæÕÝåÇ ÊÚíäÇ ááÍÞ Ýí ÇáÝáÓÝÉ ÇáÝáÓØíäíÉ
ÇáãÍÑÑ 19 2011 (1014 )


ÇáÏæáå ÈæÕÝåÇ ÊÚíäÇ ááÍÞ Ýí ÇáÝáÓÝÉ ÇáÝáÓØíäíÉ
Ï.ÕÇáÍ ÇáÔÞÈÇæí- ÌÇãÚÉ ÇáÌÒÇÆÑ- ÞÓã ÇáÝáÓÝÉ

åí ÊÚæíÖ áäÇ Úä ÇáËãä ÇáÈÇåÙ ÇáÐí ÏÝÚäÇå ãä ÇÌá ÍÑíÊäÇ æäíá ÇÓÊÞáÇáäÇ,
ÝÝí ÇáÏæáÉ ßÑÇãÊäÇ ÊÊÌÐÑ....
ææÝí ÇáÏæáÉ äÓÊãÏ ÈÞÇÆäÇ æäÍÑÓ ÏíãæãÊäÇ....


ãÊÇÈÚÇÊ: ÈÍÖæÑ æÒíÑ ÇáÚÏá ÇáåäÏí : ãåÑÌÇä ÍÇÔÏ áãÓÇäÏÉ ÝáÓØíä Ýí ÍíÏÑ ÃÈÇÏ
ÇáãÍÑÑ 19 2011 (586 )


ÈÍÖæÑ æÒíÑ ÇáÚÏá ÇáåäÏí : ãåÑÌÇä ÍÇÔÏ áãÓÇäÏÉ ÝáÓØíä Ýí ÍíÏÑ ÃÈÇÏ
ÍíÏÑ ÃÈÇÏ – ÇáÕÈÇÍ - : ÃÞíã åäÇ Ýí ÞÇÚÉ ÌæÈáí ÇáßÈÑì æãÍíØåÇ¡ ãåÑÌÇä åäÏí ÔÚÈí ÍÇÔÏ¡ãÊÇÈÚÇÊ: ÏÚæÉ ÚÇãÉ áÃÈäÇÁ ÔÚÈäÇ Ýí ãÕÑ æÇáãäÇÕÑíä áÞÖíÊäÇ
ÇáãÍÑÑ 19 2011 (609 )

ÏÚæÉ ÚÇãÉ áÃÈäÇÁ ÔÚÈäÇ Ýí ãÕÑ æÇáãäÇÕÑíä áÞÖíÊäÇ
ÇáÞÇåÑÉ - ÇáÕÈÇÍ -

ÊÊÔÑÝ ÇáÍãáÉ ÇáæØäíÉ ÇáÝáÓØíäíÉ Ýí ÌãåæÑíÉ ãÕÑ ÇáÚÑÈíÉ áÏÚã


ÕæÊ ÇáÔÚÈ ÇáÃÓíÑ: ÝÑæÇäÉ : ÇÓÑÇÆíá ÕÚøóÏÊ ãä ÇÓÊåÏÇÝåÇ ááÕÍÝííä ÈåÏÝ ÍÌÈ ÇáÍÞíÞÉ
ÇáãÍÑÑ 19 2011 (820 )

ÝÑæÇäÉ : " ÇÓÑÇÆíá " ÕÚøóÏÊ ãä ÇÓÊåÏÇÝåÇ ááÕÍÝííä ÈåÏÝ ÍÌÈ ÇáÍÞíÞÉ
ÛÒÉ – ÇáÕÈÇÍ -  ÞÇá ÇáÃÓíÑ ÇáÓÇÈÞ ¡ ÇáÈÇÍË ÇáãÎÊÕ ÈÔÄæä ÇáÃÓÑì ¡ ÚÈÏ ÇáäÇÕÑ ÝÑæÇäÉ ¡


ãÞÇáÇÊ ããíÒÉ: Óáíã ÇáÒÚäæä : ÚæÇãá ÇäÌÇÍ ÇáÊæÌå Åáì ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ ÑÆíÓ ÇáãÌáÓ ÇáæØäí ÇáÝáÓØíäí
ÇáãÍÑÑ 19 2011 (1002 )


ÚæÇãá ÇäÌÇÍ ÇáÊæÌå Åáì ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ
ÑÆíÓ ÇáãÌáÓ ÇáæØäí ÇáÝáÓØíäí


ÈÞáã: Óáíã ÇáÒÚäæä

äÊäÇæá Ýí åÐå ÇáÏÑÇÓÉ ÇáæÖÚ ÇáÞÇäæäí æÇáÚæÇãá ÇáÊí ÊÓÇÚÏ Úáì ÅäÌÇÍ ãÓÚì ÇáÞíÇÏÉ Ýí ÇáÊæÌå Åáì ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ ááÍÕæá Úáì ÇáÇÚÊÑÇÝ ÈÇáÏæáÉ ÇáÝáÓØíäíÉ.ÃÎÈÇÑ ÚÑÈíÉ: äíæíæÑß ÊÇíãÒ äÞáÇ Úä ãÓÄæá ÃãíÑßí: ÚÏÏ ÇáÚÓßÑííä ÇáÓæÑííä ÇáãäÔÞíä íÞÇÑÈ ÇáÜ 10
ÇáãÍÑÑ 19 2011 (727 )

A Syrian military tank takes position in a residential street in the flashpoint city of Homs in August
äíæíæÑß ÊÇíãÒ äÞáÇ Úä ãÓÄæá ÃãíÑßí: ÚÏÏ ÇáÚÓßÑííä ÇáÓæÑííä ÇáãäÔÞíä íÞÇÑÈ ÇáÜ 10 ÂáÇÝ

ÏãÔÞ - ÇáÕÈÇÍ - ÃÎÐÊ ÇáÇäÊÝÇÖÉ ÇáÓæÑíÉ ÊæÌåÇ ÃßËÑ ÚäÝÇ Ýí ãäÇØÞ ÇáÈáÇÏ ÇáÃßËÑ ÇÖØÑÇÈÇ¡ ããÇ ÞÏ íßæä ÅÔÇÑÉ Åáì ÈÏÁ ÕÑÇÚ ãÓáÍ Øæíá ÇáÃÌá¡


ÃÎÈÇÑ ÚÑÈíÉ: æËíÞÉ: ÇáÃÓÏ ÃãÑ ÈÅÚÏÇã ÇáãÚÊÞáíä áÏì ÇáÝÑÞÉ ÇáÑÇÈÚÉ
ÇáãÍÑÑ 18 2011 (718 )


æËíÞÉ: ÇáÃÓÏ ÃãÑ ÈÅÚÏÇã ÇáãÚÊÞáíä áÏì ÇáÝÑÞÉ ÇáÑÇÈÚÉ
 
ÏãÔÞ - ÇáÕÈÇÍ -  ÃãÇØÊ ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÓãíÉ ááãÍÇãí ÇáÚÇã áãÏíäÉ ÍãÇÉ ÇáãäÔÞ Úä ÇáäÙÇã ÇáÓæÑí 'ÚÏäÇä ÇáÈßæÑ' ÇááËÇã Çáíæã ÇáÃÍÏ Úä æËíÞÉ ÊÍÊæí Úáì ÃæÇãÑ ãä ÇáÑÆíÓ ÇáÓæÑí ÈÔÇÑ ÇáÃÓÏ


ãÊÇÈÚÇÊ: ÇáÓÝíÑ ãÍãÏ ÈÓíæäí Ýí ÐãÉ Çááå : ßäÇ Ãæá ãä æÞÚ æÂÎÑ ãä ØÈÚ
ÇáãÍÑÑ 18 2011 (713 )


ÇáÓÝíÑ ãÍãÏ ÈÓíæäí Ýí ÐãÉ Çááå : ßäÇ Ãæá ãä æÞÚ æÂÎÑ ãä ØÈÚ

ÇáÓÝíÑ ãÍãÏ ÈÓíæäí æÇáÐí ßÇä äÇÆÈ ÑÆíÓ áÌäÉ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÎÇÑÌíÉ ÈãÌáÓ ÇáÔæÑìæãÍáá ÓíÇÓí Ýí ßá ÇáÞäæÇÊ ÇáãÕÑíå ÇáÑÓãíå ÈÇáÔÇä ÇáÝáÓØíäí æÇáÕåíæäí æßÇä ÕÇÍÈ ãÞÇáÇÊ


ãÊÇÈÚÇÊ: ÇáÊÎáí Úä ÇáãäÇÖáíä æÊÍæíáåã Åáì ÍÇáÇÊ æÃÑÞÇã ÇÌÊãÇÚíå áÇ íÎÏã ÚÏÇáÉ ÞÖíÊäÇ
ÇáãÍÑÑ 18 2011 (780 )


ÇáÊÎáí Úä ÇáãäÇÖáíä æÊÍæíáåã Åáì ÍÇáÇÊ æÃÑÞÇã ÇÌÊãÇÚíå áÇ íÎÏã ÚÏÇáÉ ÞÖíÊäÇ

ßÊÈ åÔÇã ÓÇÞ Çááå – åÒÊäí ßËíÑÇ ÑÓÇáÉ ÇáÏßÊæÑ ÚÏäÇä ÌÇÈÑ åÐÇ ÇáãäÇÖá ÇáÔÌÇÚ ÇáÐí ÞÇã ÈØÑÍ ÞÖíÊå ÇáÚÇÏáÉ ÚÈÑ æÓÇÆá ÇáÅÚáÇã æÑÓÇáÉ ÞÇã ÈÊæÒíÚåÇ ãæÌåå ááÑÆíÓ ãÍãæÏ ÚÈÇÓ


ãÊÇÈÚÇÊ: ÌæÇá ÏÇÆãÇ íÝÊÑÖ Ãä Êßæä ãæÍÏå ááæØä ÇÚÐÑ ãä ÇäÐÑ
ÇáãÍÑÑ 18 2011 (727 )


ÌæÇá ÏÇÆãÇ íÝÊÑÖ Ãä Êßæä ãæÍÏå ááæØä ÇÚÐÑ ãä ÇäÐÑ
ßÊÈ åÔÇã ÓÇÞ Çááå – ÇáÝåíã ÇáÚÇÞá ÇáÐí íÏíÑ Úãá ÊÌÇÑí ßÈíÑ ÈÍÌã ãÌãæÚÉ ÇáÇÊÕÇáÇÊ æíÚÊÈÑ ÇáÃæá Úáì ãÓÊæì ÝáÓØíä íÊæÌÈ Çä íÒÇæÌ Èíä ÇáÝåã ÇáÊÌÇÑí æÇáÚãá ÇáæØäí


ãÊÇÈÚÇÊ: ÓÝÇÑÉ ÏæáÉ ÝáÓØíä ÈÇáÑíÇÖ
ÇáãÍÑÑ 18 2011 (668 )

ÓÝÇÑÉ ÏæáÉ ÝáÓØíä ÈÇáÑíÇÖ

ÏÚæÉ ãä ÓÝÇÑÉ ÏæáÉ ÝáÓØíä ÈÇáÑíÇÖ
ÊÊÔÑÝ ÓÝÇÑÉ ÏæáÉ ÝáÓØíä ÈÇáÑíÇÖ ÈÏÚæÊßã ÍÖæÑ ÇáÃãÓíÉ ÇáËÞÇÝíÉ ÇáÊí ÊÞíãåÇ ãÓÇÁ íæã ÇáÎãíÓ


ÃÎÈÇÑ ÚÑÈíÉ: æÝÇÉ ãÍãÏ ÈÓíæäì ÃÔåÑ ÓÝíÑ ãÕÑí áÅÓÑÇÆíá Úä ÚãÑ íäÇåÒ 74 ÚÇãðÇ æÇáÔãíÑ Úáì ÑÃÓ ã
ÇáãÍÑÑ 18 2011 (706 )

Egypt's military ruler field marshal Mohammed Hussein Tantawi, left, and Sami Anan Egyptian chief of staff of the armed forces, are surrounded by military policemen and cameramen as they attend the funeral of Khaled Abdel Nasser, the son of Egypt's late president Gamal Abdel Nasser, in Cairo, Egypt, Friday, Sept. 16, 2011. (AP Photo/Amr Nabil)
æÝÇÉ ãÍãÏ ÈÓíæäì ÃÔåÑ ÓÝíÑ ãÕÑí áÅÓÑÇÆíá Úä ÚãÑ íäÇåÒ 74 ÚÇãðÇ æÇáÔãíÑ Úáì ÑÃÓ ãÔíÚíå
ÇáÞÇåÑÉ - Ã.Ô.Ã:ÛíÈ ÇáãæÊ Çáíæã ÇáÓÝíÑ ãÍãÏ ÈÓíæäì ÓÝíÑ ãÕÑ ÇáÃÓÈÞ Ýì ÅÓÑÇÆíá Úä ÚãÑ íäÇåÒ 74 ÚÇãðÇ ÈÚÏ ÍíÇÉ ÍÇÝáÉ ÈÇáÚØÇÁ Ýì ÇáÞæÇÊ ÇáãÓáÍÉ æÇáÓáß ÇáÏÈáæãÇÓì.


ãÊÇÈÚÇÊ: ÇáÑÆÇÓÉ ÃßãáÊ ÇÓÊÚÏÇÏÇÊåÇ ááÊæÌå ÃÈæãÇÒä íÛÇÏÑ Åáì äíæíæÑß ÍÇãáÇ ÛÕä ÇáÒíÊæä æ
ÇáãÍÑÑ 18 2011 (543 )

Palestinian President Mahmoud Abbas gestures during a welcoming ceremony for the Dominican Republic President Leonel Fernandez, not seen, in the West Bank city of Ramallah, Sunday, June 19 2011. (AP Photo/Majdi Mohammed)
ÇáÑÆÇÓÉ ÃßãáÊ ÇÓÊÚÏÇÏÇÊåÇ ááÊæÌå
'ÃÈæãÇÒä' íÛÇÏÑ Åáì äíæíæÑß ÍÇãáÇ ÛÕä ÇáÒíÊæä æÂãÇá ÔÚÈå Ýí ÇáÇÓÊÞáÇá
ÑÇã Çááå - ÇáÕÈÇÍ - íÊæÌå ÇáÑÆíÓ ãÍãæÏ ÚÈÇÓ Úáì ÑÃÓ æÝÏ ßÈíÑ Åáì äíæíæÑß¡ Çáíæã ÇáÃÍÏ¡ ÊãåíÏÇ ááãÔÇÑßÉ Ýí ÃÚãÇá ÇáÏæÑÉ ÇáÓäæíÉ ááÌãÚíÉ ÇáÚÇãÉ ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ¡ æÊÞÏíã ØáÈ ÚÖæíÉ ÏæáÉ ÝáÓØíä Ýí ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ áãÌáÓ ÇáÃãä .


ãÞÇáÇÊ ããíÒÉ: ÓæÓä ÒåÏí ÔÇåíä : åá äÍä ÃãÇã äÙÇã ÚÇáãí ÌÏíÏ íÍãá ØÇÈÚ ÇáÏíä ÇáÇÓáÇãí
ÇáãÍÑÑ 18 2011 (1333 )


åá äÍä ÃãÇã äÙÇã ÚÇáãí ÌÏíÏ "íÍãá ØÇÈÚ ÇáÏíä ÇáÇÓáÇãí"
 
ÈÞáã : ÓæÓä ÒåÏí ÔÇåíä
 
ãÎÊÕÉ Ýí ÇáÔÄæä ÇáÓíÇÓíÉ ÇáÞÏÓ/ÝáÓØíä

ÇÊÐßÑ ÇääÇ ÚäÏãÇ ßäÇ ÇØÝÇá ßÇä íÊã ÇáÍÏíË Úä ÇáäÙÇã ÇáÚÇáãí ÇáÌÏíÏ " ÇäÙÇã ÇáÑÃÓ ãÇáí " ÇáÐí ÚÞÈ " ÇäåíÇÑ " ÇáäÙÇã ÇáÇÔÊÑÇßí" ÊÍæá ÇáÚÇáã ãä " äÙÇã ÇáÍÑÈ ÇáÈÇÑÏÉ "


ÕæÊ ÇáÔÚÈ ÇáÃÓíÑ: ÇÏÇÑÉ ÇáÓÌæä ÊÝÑÖ Úáì ÇáÃÓÑì ÊÞííÏ ÃíÏíåã æÃÑÌáåã ÎáÇá ÇáÒíÇÑÇÊ
ÇáãÍÑÑ 18 2011 (630 )

ÇÏÇÑÉ ÇáÓÌæä ÊÝÑÖ Úáì ÇáÃÓÑì ÊÞííÏ ÃíÏíåã æÃÑÌáåã ÎáÇá ÇáÒíÇÑÇÊ

ÑÇã Çááå - ÇáÕÈÇÍ - ÞÇá ÊÞÑíÑ ÕÇÏÑ Úä æÒÇÑÉ ÔÄæä ÇáÃÓÑì Ãä ÓáØÇÊ ÇáÓÌæä ÇáÇÓÑÇÆíáíÉ ÕÚøÏÊ ãä ÅÌÑÇÁÇÊåÇ ÈÍÞ ÇáÃÓÑì æÐáß ãä ÎáÇá ÝÑÖ ÅÌÑÇÁÇÊ ÌÏíÏÉ Úáíåä ÊÞÖí


ãÊÇÈÚÇÊ: æÇÕá ÇÈæ íæÓÝ : íÔíÏ ÈÎØÇÈ ÇáÑÆíÓ ÇÈæ ãÇÒä
ÇáãÍÑÑ 18 2011 (757 )

ÇáÇãíä ÇáÚÇã áÌÈåÉ ÇáÊÍÑíÑ ÇáÝáÓØíäíÉ ÇáÏßÊæÑ æÇÕá ÇÈæ íæÓÝ
 íÔíÏ ÈÎØÇÈ ÇáÑÆíÓ ÇÈæ ãÇÒä æíÏÚæ ÌãÇåíÑ ÔÚÈäÇ æÇáÌãÇåíÑ ÇáÚÑÈíÉ æÃÍÑÇÑ ÇáÚÇáã Çáì ÏÚã ÇáÊæÌå ÇáÝáÓØíäí

ÑÇã Çááå - ÇáÕÈÇÍ - ÇÔÇÏ ÇáÇãíä ÇáÚÇã áÌÈåÉ ÇáÊÍÑíÑ ÇáÝáÓØíäíÉ ÚÖæ ÇááÌäÉ ÇáÊäÝíÐíÉ áãäÙãÉ ÇáÊÍÑíÑ ÇáÝáÓØíäíÉ ÇáÏßÊæÑ æÇÕá ÇÈæ íæÓÝ Ýí ÍÏíË ÕÍÝí ÈÎØÇÈ ÇáÑÆíÓ ãÍãæÏ ÚÈÇÓ ¡


 • ãæÇÕÝÇÊ ÇáãÑÃÉ ÇáãÝÖáÉ ááÑÌá
 • ÃÍãÏ ÚÑÇÑ : ÞØÑ ÇáÎáíÌ
 • ãäÇá ÍÓä: ÇáÊÌãíá ãä ÇáãæåÈÉ Åáì ÇáÇÍÊÑÇÝ
 • áæÇÁ Ñßä/ ÚÑÇÈí ßáæÈ íßÊÈ : ÐßÑì ÑÍíá ÇáãäÇÖá æáíÏ ÅÈÑÇåíã ÓáíãÇä ÃÈæ ÌÇãæÓ
 • ÚÏáí ÍÓæäÉ : ÇáãÄÊãÑ ÇáÓÇÈÚ áÍÑßÉ ÝÊÍ
 • Úáí ÇáÎÔíÈÇä : ßÅÚÇÏÉ ØÑÍ ãÈÇÏÑÉ ÇáÓáÇã ÇáÚÑÈíÉ áÞØÚ ÇáØÑíÞ Úáì ãÒÇíÏí ÇáÞÖíÉ
 • (125) ÃáÝ ÝÊÇÉ ÚÇäÓ Ýí ÛÒÉ : ÇáÝÊíÇÊ íÈÍËä Úä ÇáÃãÇä ÑÛã ÇáÈØÇáÉ æÇáÍÑÈ !
 • ÍÞíÞÉ ÃÚÊÐÇÑ ÔÇÚÑ ÇáãæÇá ÈÔÃä ÇáÃÓÊÞÇáÉ ãä ãÄÓÓÉ ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ ÇáÍÓíäí ÇáËÞÇÝíå
 • ( ÇÓØæÑÉ ÇáÍÈ ) ááßÇÊÈÉ ÇáÝáÓØíäíÉ ( ÇÓÑÇÁ ÚÈæÔí )
 • ÇáÝáÓØíäíÉ ãäÇá ãæÓí ÊÊÃåá Åáí ÇáãÑÍáÉ ÇáäåÇÆíÉ ãä Arab Idol
 • ØÈíÈ ÇáÃÓäÇä Ï. ÑÝíÞ ÍÌÇÒí :ÇáÒÑÇÚÉ ÇáÝæÑíÉ ÊÊãíÒ ÈÃäåÇ ÊÊã Ýí äÝÓ Çáíæã
 • ÇáÊæÞíÊ ÇáÃÝÖá áÅÌÑÇÁ ÃÔÚÉ D4 ááÍÇãá
 • åÔÇÔÉ ÇáÚÙÇã ... ÇáÃÚÑÇÖ æÇáÃÓÈÇÈ æÇáæÞÇíÉ
 • ÑæÇíÉ - ãØÇÑÍ ÓÍÑ ãáÕ
 • ßæÑæäÇ íäÊÔÑ Ýí 4 Ïæá ÚÑÈíÉ ÌÏíÏÉ
 • ( æÍÏå ÇáãÊÌåã ) ßãÇá ãíÑÒÇ íÚÑÝ
 • ÊÚÒíÉ æãæÇÓÇÉ : ÇáÍÇÌÉ ÍáíãÉ ãÍãÏ ãÕØÝì äÕÑ Çã ãÍãÏ
 • ÑæÇíÉ ÇáÒÛÈ ÇáäÑÌÓí ÚæÇØÝ ÇáßäÚÇäí
 • ÑæÇíÉ ÎõáöÞó ÅäÓÇäÇ ÔíÒæÝíÑäíÇ
 • ÇáÌåäí íÊÞÏã ÈÃÑÞ ÇáÊåÇäí áÂá ÚØÇí ÈãäÇÓÈÉ ÒÝÇÝ ÇÈäÊåã
 • ÈÑÔáæäÉ íÊæÌ ÈØáÇð ááÏæÑí ÇáÇÓÈÇäí áßÑÉ ÇáÞÏã.
 • ÑíÇÖíæ ÛÒÉ íÊÕÏÑæä ÓÈÇÞ ÇáãÓÇÝÇÊ ÇáØæíáÉ
 • ßáÇÓíßæ ÇáÃÑÖ íÈÊÓã áÈÑÔáæäÉ ÈåÏÝ ÓæÇÑíÒ
 • ãäÊÎÈäÇ ÇáæØäí íÍÊá ÇáãÑßÒ ÇáÜ126 Ýí ÊÕäíÝ ÇáÝíÝÇ
 • äåÑ ÇáÍíÇÉ ...!
 • ÃáãÇäíÇ ÊÊÎØì ÇáÌÒÇÆÑ ÈÕÚæÈÉ æÊÖÑÈ ãæÚÏÇ ãÚ ÝÑäÓÇ
 • ÇáãÈÏÚ äÚãÇä íÞæÏ ãäÊÎÈäÇ ÇáæØäí áÃæá áÞÈ ÞÇÑí æÈáæÛ Ããã ÂÓíÇ
 • ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÝáÓØíäí ááÓÈÇÍÉ íÓÊÞÈá ÇáãÏÑÈ æáíã ãÇÑÏæÎ
 • ãÝæÖíÉ ßÔÇÝÉ æãÑÔÏÇÊ ÇÑíÍÇ æÇáÃÚæÇÑ ÊäÇÞÔ ÝÚÇáíÇÊ ÇÓÈæÚ ÇáÔÈÇÈ
 • æÑæÏ ÝÏÇÆÈÇÊ ÝáÓØíä íÊÛáÈä Úáì äÙíÑå ÇáÝØÑí ÎãÓÉ ÇåÏÇÝ äÙíÝÉ
 •   

 • ÇáÖÍíÉõ ááÔÇÚÑ æÇáßÇÊÈ äÇÕÑ ãÍãæÏ ãÍãÏ ÚØÇÇááå / ÝáÓØíä
 • ÞÕíÏÉ ÇáãäÝì
 • ãóáóÇãöÍöí ãõÝóÎøóÎóÉñ .. ÈöãóæóÇÚöíÏó ãóæúÞõæÊóÉ!
 • ÞÕíÏÉ ÈÚäæÇä:  ãä ØÑÇÈáÓ .. Åáì áÈäÇä æÇáÚÇáã 
 • {{ÈÃäøß ÂÎÑ ÇáÚÑÈö}} -----
 • ÞÕíÏÉ ááÔÇÚÑ : ÇááæÇÁ ÔåÇÈ ãÍãÏ ÃæÞÜÜÜÜÏí äÜÜÜÜÇÑäÜÜÜÜÜÇ
 • ÝáÓØíä áÇ ääÓì ááÔÇÚÑ ÔåÇÈ ãÍãÏ áÝßÑÉ ÍÇÑÓ ÇáÈíÏÑ
 • ßÇãá ÈÔÊÇæí : ¡¡¡¡¡¡íÇ ÚíÏ¡¡¡¡¡¡¡
 • ÅäÊÕÇÑ ÇáäÍá ...!
 • ÞÕíÏÉ ((( ãÊì Êßæä ÇáÞÕíÏÉ æØä ¿ !!! ))) áÔÇÚÑ ÇáÕæãÚÉ æÇáÚÇÕÝÉ. ÝáÓÜÜÜÜÜÜØÜÜÜÜ
 • 39119 (1565 , 25 )
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | 1493 | 1494 | 1495 | 1496 | 1497 | 1498 | 1499 | 1500 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523 | 1524 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 1540 | 1541 | 1542 | 1543 | 1544 | 1545 | 1546 | 1547 | 1548 | 1549 | 1550 | 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 | 1561 | 1562 | 1563 | 1564 | 1565 ]
    
  ÇáÒÚíã ÇáÎÇáÏ íÇÓÑ ÚÑÝÇÊ


  ãÚ ÇáÃÍÏÇË

  ÇáÑÆíÓ ÚÈÇÓ íåäÆ ÈÇíÏä ÈÊäÕíÈå ÑÆíÓÇð æíÊØáÚ ááÚãá ÓæíðÇ ãä ÃÌá ÇáÓáÇãÇáÑÆíÓ ÚÈÇÓ íåäÆ ÈÇíÏä ÈÊäÕíÈå ÑÆíÓÇð æíÊØáÚ ááÚãá Óæí
  ãÑßÒ Çáãáß ÓáãÇä íõÓíøÑ ÌÓÑ Ìæí áãÓÇÚÏÉ ãäßæÈí ÇäÝÌÇÑ ÈíÑæÊãÑßÒ Çáãáß ÓáãÇä íõÓíøÑ ÌÓÑ Ìæí áãÓÇÚÏÉ ãäßæÈí ÇäÝÌÇÑ
  ËæÑí ÝÊÍ: ÇáÚæÏÉ ÍÞ ãÞÏÓ æÇáÇÍÊáÇá Åáì ÒæÇáËæÑí ÝÊÍ: ÇáÚæÏÉ ÍÞ ãÞÏÓ æÇáÇÍÊáÇá Åáì ÒæÇá
  ÑÍíá ÇáÞÇÆÏ æÇáãäÇÖá ÇáæØäí ÇáßÈíÑ ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáÑÍãäÑÍíá ÇáÞÇÆÏ æÇáãäÇÖá ÇáæØäí ÇáßÈíÑ ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáÑÍãä
  ÍÒÈ ÚÏÇáÉ ÇáÝáÓØíäí íÍãá ÓáØÇÊ ÇáÇÍÊáÇá ÇáÅÓÑÇÆíáí ãÓÄæáíÉ ÇáÅåãÇá ÇáØÈí ááÃÓÑìÍÒÈ ÚÏÇáÉ ÇáÝáÓØíäí íÍãá ÓáØÇÊ ÇáÇÍÊáÇá ÇáÅÓÑÇÆíáí ãÓ
  *ÍÑßÉ ÝÊÍ ÊÏíä ÍãáÇÊ ÇáÇÚÊÞÇá ÇáÓíÇÓí ÇáãÓÚæÑÉ Ýí ÛÒÉ*ÍÑßÉ ÝÊÍ ÊÏíä ÍãáÇÊ ÇáÇÚÊÞÇá ÇáÓíÇÓí ÇáãÓÚæÑÉ Ýí ÛÒÉ
  Êäæíå ÅÚáÇãí Íæá ãÇ äÔÑ ÊÖáíá æÃßÇÐíÈ ØÇáÊ ÅÞáíã ÝÊÍ Ýí ÓæÑíÇÊäæíå ÅÚáÇãí Íæá ãÇ äÔÑ ÊÖáíá æÃßÇÐíÈ ØÇáÊ ÅÞáíã ÝÊÍ Ýí
  ÇáÑÆíÓ ãÍãæÏ ÚÈÇÓ íåäÆ ÇáÑÆíÓ ÇáÓíÓí ÈÐßÑì ÇäÊÕÇÑÇÊ ÍÑÈ ÃßÊæÈÑÇáÑÆíÓ ãÍãæÏ ÚÈÇÓ íåäÆ ÇáÑÆíÓ ÇáÓíÓí ÈÐßÑì ÇäÊÕÇÑÇÊ ÍÑ
  ÇáÞÏæÉ : ãÄÓÓÇÊ ÇáÇÞÑÇÖ æÚáí ÑÇÓåÇ ÝÇÊä æÑíÇÏÉ ÛíÑ ãáÊÒãíä ÈÊÚáíãÇÊ ÓáØÉ ÇáäÞÏÇáÞÏæÉ : ãÄÓÓÇÊ ÇáÇÞÑÇÖ æÚáí ÑÇÓåÇ ÝÇÊä æÑíÇÏÉ ÛíÑ ãáÊÒ
  ÇáíæãÇáÔíÎ: ÅÓÑÇÆíá ÓÊÍæá ÏÝÚÉ ãä ãÓÊÍÞÇÊ ÇáÓáØÉ ÇáãÇáíÉÇáíæãÇáÔíÎ: ÅÓÑÇÆíá ÓÊÍæá ÏÝÚÉ ãä ãÓÊÍÞÇÊ ÇáÓáØÉ ÇáãÇá

  ãÚ ÇáÃÍÏÇË


  ãáÝÇÊ ÇáÕÈÇÍ

  ÅÖÑÇÈ ÇáÍÑíÉ æÇáßÑÇãÉ

  ÈíÇä : ãäÙãÉ ÇáÊÍÑíÑ ÇáÝáÓØíäíÉ åí ÇáããËá ÇáÔÑÚí æÇáæÍíÏ ááÔÚÈ ÇáÝáÓØíäí

  ÇáÔåíÏ ÇáÞÇÆÏ ÎÇáÏ ÇáÍÓä - ÚÞá ÇáËæÑÉ æãäÙÑ ÝßÑåÇ ÇáÓíÇÓ

  ãÌáÓ ÇáÃãä íÚÊãÏ ÞÑÇÑÇ íØÇáÈ ÈÇáæÞÝ ÇáÝæÑí ááÇÓÊíØÇä ÇáÅÓÑÇÆíáí Ýí ÇáÃÑÖ ÇáÝáÓØí  ãÎÊÇÑÇÊ ÚÑÈíÉ

     
   


  ãáÝÇÊ ÇáÕÈÇÍ
  · 
  · ãÃãæä åÇÑæä
  · Ããíãå ÇáÚÈÇÏáÉ
  · ãÇÒä ÕÇÝí
  · ãÇÒä ÚÒ ÇáÏíä
  · ãÇåÑ ÍÓíä
  · ãÊÇÈÚÇÊ
  · ãí ÇÈæ ÛÑÈíÉ
  · ÃÍãÏ ÃÈæ ãØÑ
  · ãÍãÏ ãÍãæÏ ÚæÖ Çááå
  · ãÍãÏ ÌÈÑ ÇáÑíÝí
  · ãÍãÏ ÕÇáÍ ÇáÔäØí
  · ÃÍãíÏÉ ÚíÇÔí
  · ãÍãæÏ ÃÈæ ÇáåíÌÇÁ
  · ÃÎÈÇÑ ãÍáíÉ
  · ÃÎÈÇÑ ÏæáíÉ
  · ÃÎÈÇÑ ÚÑÈíÉ
  · ãÑÚí ÍíÇÏÑí
  · ãÚ ÇáÍíÇÉ
  · áÄì ÇáßÊÑì
  · ãÞÇáÇÊ ããíÒÉ
  · Çãá ÔØäÇä ÇáÌÈæÑí
  · ÇááæÇÁ ÚÑÇÈí ßáæÈ
  · ÇáßÇÏÑ ÇáÝÊÍÇæí
  · ÇÍãÏ ÏÛáÓ
  · ÇÎÈÇÑ ÑíÇÖíÉ
  · ÇÚÊãÇÏ ÕÈÍ
  · ÊÍÞíÞÇÊ
  · ÊÞÇÑíÑ
  · ÈßÑ ÃÈæ ÈßÑ
  · ÌáÇá / ÚÞÇÈ íÍíì
  · ÌãÇá ÃÈæ äÍáþ
  · ÎÇáÏ ÚÒÇáÏíä
  · ÍÓä ÕÇáÍ
  · ÌåÇÏ ÇáÈØÔ
  · ÍäÇ ÚíÓì
  · ÑÍáÉ ÇáÚãÑ
  · ÑÖæÇä ÚÈÏ Çááå
  · Óáíã ÇáæÏíÉ
  · ÕÇáÍ ÇáÔÞÈÇæí
  · ÓÇãí ÇÈæ ØíÑ
  · Òíä ÇÈæ ÓíÏæ
  · ÓÑí ÇáÞÏæÉ
  · ÒÚá ÇÈæ ÑÞØí
  · ÓÚÏ ÑÓÊã Øå
  · ÔÚÑ
  · ÓÝíÑ ÇáäæÇíÇ ÇáÍÓäÉ
  · ÕæÊ ÇáÔÚÈ ÇáÃÓíÑ
  · Úáí ÇÈæÍÈáÉ
  · Úáì ÔßÔß
  · ÚãÑ Íáãí ÇáÛæá
  · ÚãÑÇä ÇáÎØíÈ
  · ÚÇÏá ÇáÇÓØá
  · ÚËãÇä ÃÈæ ÛÑÈíÉ
  · ÚÈÇÓ ÇáÌãÚÉ
  · ÚÈÏ ÇáÑÍíã ÌÇãæÓ
  · ÚÈÏ ÇáÔÇÝí ÕíÇã
  · ÚÈÏÇáÍãíÏ ÇáåãÔÑí
  · ÚÈÏÇáßÑíã ÇÈæ ÚÑÞæÈ
  · ÚÏáí ÕÇÏÞ
  · ÚÏäÇä ÖãíÑí
  · ÚÒ ÇáÏíä ÃÈæ ÕÝíÉ
  · åÇäí ÇáÚÞÇÏ
  · ÅÈÑÇåíã ÇÈæÇáäÌÇ
  · åÔÇã ÇáåÈíÔÇä
  · æáíÏ ÙÇåÑ
  · äãÑ ÇáÚÇíÏí
  · äÇÕÑ ÇáíÇÝÇæí
  · äÇÕÑ ÚØÇ Çááå
  · æÇÆá ÇáÑíãÇæí
  · ÞÕÉ


  ÇáãÞÇá ÇáÃßËÑ ÞÑÇÁÉ Çáíæã
  .

  ÇáÕÝÍÇÊ ÇáßÇãáÉ

  http://www.alsbah.net/archive/alsbah/images/464/1.jpg  ÂÝÇÞ
  ÇáÕÈÜÜÜÜÜÇÍ ÇáãÊÑÌãÜÜÜÜÉ


  ÕæÊ ÇáÇÓÑí ÇáÇÍÑÇÑ


  ÇáÇÚáÇãí ÇÍãÏ ÏÛáÓ : ÈãäÊåí ÇáåÏæÁ  ÑÍáÉ ÇáÚãÑ : íÌÑíåÇ ÇáÇÚáÇãí ÓÑí ÇáÞÏæÉ
  http://www.alsbah.net/archive/images/abualutof1.jpg  ÌÑíÏÉ ÇáÕÈÇÍ
  ÝáÓØíä - ÊÃÓÓÊ ÚÇã 1995

  www.alsbah.net
  ÚíÔ ÇáÎÈÑ ÃíäãÇ ßäÊ
  ÌÑíÏÉ ßá ÇáÝáÓØíäííä
  ÝáÓØíäíÉ ÇáÚãÞ : ÚÑÈíÉ ÇáÈÚÏ : ÚÇáãíÉ ÇáÊæÌå
  https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
  ÇáãÏíÑ ÇáÚÇã ÑÆíÓ ÇáÊÍÑíÑ
  ÓÑí ÇáÞÏæÉ

  PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  : 5.03