Welcome to
( ÇÖÇÁÉ ) ÇáÑÆíÓ ãÍãæÏ ÚÈÇÓ
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900ãáÝÇÊ ÎÇÕÉ


ÇááæÇÁ Ñßä / ÚÑÇÈí ßáæÈ ( ãÔÇÚá Úáì ÇáØÑíÞ )ÇÔÑÇÞÉ ÇáÕÈÇÍhttps://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


ÍÊí äáÊÞí ( íßÊíåÇ ÑÆíÓ ÇáÊÍÑíÑ )
Serri Alqudwa


ÇáÞÇÆãÉ ÇáÑÆíÓíÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ãä íÊÕÝÍ ÇáÃä
, 532 / 0 / .

.


ÇÔÑÇÞÉ ÇáÕÈÇÍ

ÇáÚæÏÉ æÇáÊÍÑíÑ
[ ÇáÚæÏÉ æÇáÊÍÑíÑ ]

·ÚÇØÝ ÇÈæ ÈßÑ/ÇÈæ ÝÑÍ : ÞÕíÏÊÇä:áÈØáíúäö  ãä ÈáÇÏäÇ
·ÇáÐßÑì ÇáËÇãäå áÑÍíá ÇáÔåíÏ ÇáÈØá äÈíá ÚÇÑÝ Íääí (ÇÈæ ÛÖÈ)..
·ÓÞØÊ ÇáÐÑÇÆÚ ÃáÃÓÑÇÆíáíÉ ÈÔÃä ÍÞæÞ ÇáãíÇå ÇáÝáÓØíäíÉ
·ÏæÑÉ ÇáæÝÇÁ áÍÑßÉ ÝÊÍ ÏæÑÉ ÇáÔåíÏ ÇáÞÇÆÏ Ããíä ÇáåäÏí
·ÓÝÇÑÉ ÝáÓØíä Ýí ÑæãÇäíÇ ææÒÇÑÉ ÇáËÞÇÝÉ ÇáÑæãÇäíÉ ÊßÑãÇä ÇáÔÇÚÑ æÇáãÝßÑ ÇáÝáÓØíäí
·ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÚÇã áØáÈÉ ÝáÓØíä ÈÊæäÓ íÞíã ÇÍÊÝÇáÇ ÌãÇåíÑíÇ Èíæã ÇáÊÖÇãä ÇáÚÇáãí ãÚ Ç


ÇáåÑæÈ ãä ÓÌä ÇáÑãáÉ ÑæÇíÉ ÍÞíÞíÉ
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


ãÞÇáÇÊ ÑÆíÓ ÇáÊÍÑíÑ
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

ÍÊì äáÊÞí

1995 - 2005

ÐÇßÑÉ æØä

ÓÑí ÇáÞÏæÉ
Úáí ÇáÏÑÈ ãÇÖæä


ãÔÇÛÈÇÊ : íæãíÇ ÚÈÑ ÇáÕÈÇÍ
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.pngÇáÈÍË Ýí ÌãíÚ ÇáãæÇÖíÚ


  
ãÚ ÇáÍíÇÉ: ÈÑÞíÉ ÚÒÇÁ
ÇáãÍÑÑ 04 2012 (1040 )


ÈÑÞíÉ ÚÒÇÁ
Åáì ÇáÃΠÇáãÊÕã ÈÇááå ÃÈæ ÔÍÇÏÉãÊÇÈÚÇÊ: ÇáÇÚáÇãí ÓÑí ÇáÞÏæÉ íäÝí ÇÎÈÇÑÇ ãÏÓæÓÉ æåÏÝåÇ ãÔÈæå äÓÈÊ áå
ÇáãÍÑÑ 04 2012 (941 )

ÇáÇÚáÇãí ÓÑí ÇáÞÏæÉ íäÝí ÇÎÈÇÑÇ ãÏÓæÓÉ æåÏÝåÇ ãÔÈæå äÓÈÊ áå

äÝì æÈÔÏÉ ÇáÇÚáÇãí ÓÑí ÇáÞÏæÉ ÑÆíÓ ÊÍÑíÑ ÌÑíÏÉ ÇáÕÈÇÍ ÇáÝáÓØíäíÉ ãÇ ÇæÑÏÊå æßÇáÉ ÊØáÞ Úáí äÝÓåÇ (åíÑãÓ ÈÑÓ)ÔÚÑ: áÍä ÇáÍÑæÝ ... ÇáÔÇÚÑÉ Óáæì ÚÞá..... ÝáÓØíä
ÇáãÍÑÑ 04 2012 (1438 )

áÍä ÇáÍÑæÝ ... ÇáÔÇÚÑÉ Óáæì ÚÞá..... ÝáÓØíä

ÇäÔÏ ÑÈíÚ ÇáÍäÇä
Ýí ÍÞá æÑÏß Ýí ÏÝÁ ßáãÇÊß
ÇáÊí ÊÓÑÞ ÏãÚí


ÊÞÇÑíÑ: ÇáÑÆíÓ: ÓäÖÑÈ ÈíÏ ãä ÍÏíÏ Úáì íÏ ãä íÍÇæá ÇáÚÈË ÈÃãä ÇáæØä æÇáãæÇØä
ÇáãÍÑÑ 04 2012 (963 )


ÇáÑÆíÓ ÚÈÇÓ : ÓäÖÑÈ ÈíÏ ãä ÍÏíÏ Úáì íÏ ãä íÍÇæá ÇáÚÈË ÈÃãä ÇáæØä æÇáãæÇØä

ÑÇã Çááå-ÇáÕÈÇÍ - ÊÑÃÓ ÇáÑÆíÓ ãÍãæÏ ÚÈÇÓ ÇáÞÇÆÏ ÇáÃÚáì áÞæì ÇáÃãä ÇáÝáÓØíäíÉ¡ ãÓÇÁ Çáíæã ÇáÎãíÓ¡ ÇÌÊãÇÚÇ áÞÇÏÉ ÇáÃÌåÒÉ ÇáÚÓßÑíÉ æÇáÃãäíÉ¡ ÈÍÖæÑ Ããíä ÚÇã ÇáÑÆÇÓÉ ÇáØíÈ ÚÈÏ ÇáÑÍíã¡ ææÒíÑ ÇáÏÇÎáíÉ ÓÚíÏ ÃÈæ Úáí¡ æÇááæÇÁ ÅÓãÇÚíá ÌÈÑ ãÓÇÚÏ ÇáÞÇÆÏ ÇáÃÚáì áÞæì ÇáÃãä.


ãÊÇÈÚÇÊ: ÇÚÊÕÇã ÊÖÇãäí Ýí ÕæÑ ãÚ ÇÓÑì ãÚÑßÉ ÇáÇãÚÇÁ ÇáÎÇæíÉ
ÇáãÍÑÑ 03 2012 (924 )

ÇÚÊÕÇã ÊÖÇãäí Ýí ÕæÑ ãÚ ÇÓÑì "ãÚÑßÉ ÇáÇãÚÇÁ ÇáÎÇæíÉ"
æßáãÇÊ ÏÚÊ Çáì ÇáãÍÇÝÙÉ Úáì ÍÞæÞ ÇáÅäÓÇä æÊÝÚíá ÇáÞÑÇÑÇÊ ÇáÏæáíÉ
ÈíÑæÊ - ÇáÕÈÇÍ - Ýí ÇØÇÑ ÍãáÉ ÇáÇåáíÉ áäÕÑÉ ÝáÓØíä ÈÏÚæÉ ãä ÇááÌäÉ ÇáæØäíÉ ááÏÝÇÚ Úä ÇáÇÓÑì æÇáãÚÊáÞíä Ýí ÓÌæä ÇáÇÍÊáÇá ÇáÕåíæäí áÈì ÇáÚÔÑÇÊ ãä ÇáÔÎÕíÇÊ æããËáí ÇáåíÆÇÊ æÇáÇÍÒÇÈ æÇáÝÕÇÆá


ãÊÇÈÚÇÊ: ÇÊåã ÇáÍÑßÊíä ÈããÇÑÓÉ (ÇáßÐÈ) Úáì ÇáÝÕÇÆá..
ÇáãÍÑÑ 03 2012 (604 )

ÇÊåã ÇáÍÑßÊíä ÈããÇÑÓÉ "ÇáßÐÈ"Úáì ÇáÝÕÇÆá..ãåäÇ:ÊÍÑßÇÊ "ÝÊÍ æÍãÇÓ" Íæá ÇáãÕÇáÍÉ ÇÕØäÇÚíÉ ÝÞØ æÐÑ ÇáÑãÇÏ ÈÇáÚíæä

ÛÒÉ - ÇáÕÈÇÍ - ÃßÏ ÑÈÇÍ ãåäÇ ÚÖæ ÇáãßÊÈ ÇáÓíÇÓí ááÌÈåÉ ÇáÔÚÈíÉ áÊÍÑíÑ ÝáÓØíä Ãä ÊÍÑßÇÊ ÝÊÍ æÍãÇÓ Íæá ÇáãÕÇáÍÉ ÇáãÊÚËÑÉ ãäÐ ÃÔåÑ ÇÕØäÇÚíÉ ÝÞØ æáÇ ÊãËá ÔíÁ ".ãÊÇÈÚÇÊ: ãÌáÓ ÇáÞÖÇÁ ÇáÃÚáì íÃÓÝ áÊÕÑíÍÇÊ ÑÝíÞ ÇáäÊÔÉ
ÇáãÍÑÑ 03 2012 (735 )

ãÌáÓ ÇáÞÖÇÁ ÇáÃÚáì íÃÓÝ áÊÕÑíÍÇÊ ÑÝíÞ ÇáäÊÔÉ
ÑÇã Çááå - ÇáÕÈÇÍ - ÇÕÏÑ ÇáãÑßÒ ÇáÅÚáÇãí ÇáÞÖÇÆí ÈÑÇã Çááå ÇáÈíÇä ÇáÊÇáí:


ãÊÇÈÚÇÊ: ÊæÞÚÇÊ ÈÊÎáí ÝíÇÖ Úä ÍÞíÈÉ ÇáãÇáíÉ Ýí ÇáÊÚÏíá ÇáæÒÇÑí ÇáÝáÓØíäí ÇáãÑÊÞÈ
ÇáãÍÑÑ 03 2012 (864 )


ÊæÞÚÇÊ ÈÊÎáí ÝíÇÖ Úä ÍÞíÈÉ ÇáãÇáíÉ Ýí ÇáÊÚÏíá ÇáæÒÇÑí ÇáÝáÓØíäí ÇáãÑÊÞÈ

ÑÇã Çááå - ÇáÕÈÇÍ - ÃÝÇÏÊ ÕÍíÝÉ 'ÇáÞÏÓ ÇáÚÑÈí' ÇáÕÇÏÑÉ Ýí áäÏä¡ ãä ãÕÇÏÑ æÇÓÚÉ ÇáÅØáÇÚ Ãä ÇáÊÚÏíá ÇáæÒÇÑí ÇáãÑÊÞÈ Úáì ÍßæãÉ ÇáÏßÊæÑ ÓáÇã ÝíÇÖ¡ ÓíØÇá äÍæ 30 ÈÇáãÆÉ ãä ÇáæÒÇÑÇÊ¡


ÃÎÈÇÑ ÚÑÈíÉ: ÇááæÇÁ ÇáÚÕÇÑ: ãÕÑ ÊÚíÔ áÍÙÉ åí ÇáÃåã æÇáÃÎØÑ Ýí ÊÇÑíÎåÇ æáä íÍÏË ÊÒæíÑ áÅÑÇÏÉ Ç
ÇáãÍÑÑ 03 2012 (938 )

Combo photograph of candidates for Egypt's 2012 presidential elections
ÇááæÇÁ ÇáÚÕÇÑ: ãÕÑ ÊÚíÔ áÍÙÉ åí ÇáÃåã æÇáÃÎØÑ Ýí ÊÇÑíÎåÇ æáä íÍÏË ÊÒæíÑ áÅÑÇÏÉ ÇáÔÚÈ ãÑÉ ÃÎÑì
ÇáÞÇåÑÉ - ÇáÕÈÇÍ - ÞÇá ÇááæÇÁ ÃÑßÇä ÍÑÈ ãÍãÏ ÇáÚÕÇÑ ÚÖæ ÇáãÌáÓ ÇáÃÚáì ááÞæÇÊ ÇáãÓáÍÉ Åä ãÕÑ ÊÚíÔ áÍÙÉ åí ÇáÃåã æÇáÃÎØÑ Ýí ÊÇÑíÎåÇ ÇáÍÏíË æÇä ÇäÊÎÇÈÇÊ ÇáÑÆÇÓÉ ÓÊÊã ÈäÒÇåÉ æÔÝÇÝíÉ ÊÇãÉ ãÄßÏÇ


ãÚ ÇáÍíÇÉ: ÞÑÇÁÉ Ýí ßÊÇÈ ÔÑíÝ ÑÒÞ
ÇáãÍÑÑ 03 2012 (981 )

ÞÑÇÁÉ Ýí ßÊÇÈ ÔÑíÝ ÑÒÞ
ÞÕíÏÉ ÇáäËÑ : ãÔßáÇÊ æãáÇãÍ ÌÏíÏÉ
ÃÍãÏ ÇáæÇÕá
ÇáßÊÇÈ: ÞÕíÏÉ ÇáäËÑ: Ýí ãÔåÏ ÇáÔÚÑ ÇáÚÑÈí
ÇáãÄáÝ: ÔÑíÝ ÑÒÞ
ÇáäÇÔÑ: ãÑßÒ ÇáÍÖÇÑÉ ÇáÚÑÈíÉ ááÅÚáÇã æÇáäÔÑ æÇáÏÑÇÓÇÊ¡ 2010.
íÞÏã ÇáÔÇÚÑ æÇáäÇÞÏ ÇáããíÒ ÔÑíÝ ÑÒÞ ßÊÇÈå ÇáÌÏíÏ åÐÇ ÈÚÏ Ãä ÃÕÏÑ ÃßËÑ ãä ãÌãæÚÉ ÔÚÑíÉ ßÇäÊ ÃæáÇåÇ "ÚÒáÉ ÇáÃäÞÇÖ" (1994)¡ æßÑÊ ÇáÓÈÍÉ "áÇ ÊØÝÆ ÇáÚÊãÉ (1996)¡


ãÊÇÈÚÇÊ: ÇáÍÇÌÉ Çã ÊíÓíÑ ÓÑÏÇÍ:ÎØÝæÇ ÇÈäí íæÓÝ æØáÈæÇ ãäì ÝÏíÉ È 150 ÇáÝ ÏæáÇÑ
ÇáãÍÑÑ 03 2012 (968 )

ÇáÍÇÌÉ Çã ÊíÓíÑ ÓÑÏÇÍ:ÎØÝæÇ ÇÈäí íæÓÝ æØáÈæÇ ãäì ÝÏíÉ È 150 ÇáÝ ÏæáÇÑ
ãÑßÒ ÑÇÔíá ßæÑí ÇáÝáÓØíäí áãÊÇÈÚÉ ÇáÚÏÇáÉ ÇáÏæáíÉ ÊæÕá ÈÑÓÇáÉ ãäÇÔÏÉ ãä ÇáÍÌÉ ÇãÊÓÇá,Çã ÊíÓíÑ ÓÑÇÏÇÍ ááãÓÇÚÏÉ Ýí ÇØáÇÞ ÕÑÇÍ ÇÈäåÇ ÇáÓíÏ.íæÓÝ ÏÇææÏ ÓÑÏÇÍ .


ãÊÇÈÚÇÊ: ÌÈåÉ ÇáÊÍÑíÑ ÇáÝáÓØíäíÉ ÊÔíÏ ÈÏæÑ ÇáÕÍÇÝííä Ýí Çáíæã ÇáÚÇáãí ááÕÍÇÝÉ
ÇáãÍÑÑ 03 2012 (580 )

ÌÈåÉ ÇáÊÍÑíÑ ÇáÝáÓØíäíÉ ÊÔíÏ ÈÏæÑ ÇáÕÍÇÝííä Ýí Çáíæã ÇáÚÇáãí ááÕÍÇÝÉ

ÇÔÇÏÊ ÌÈåÉ ÇáÊÍÑíÑ ÇáÝáÓØíäíÉ ÈÇáíæã ÇáÚÇáãí ááÕÍÇÝÉ æÈÏæÑ æÓÇÆá ÇáÇÚáÇã æÇáÕÍÇÝííä ¡ æÏÚÊ Åáì ÇÍÊÑÇã ÍÑíÉ ÇáÊÚÈíÑ æÖãÇä ÍÞæÞ ÇáÚÇãáíä Ýí ÇáÕÍÇÝÉ ¡ ãÄßÏÉ Ýí Çáíæã ÇáÚÇáãí áÍÑíÉ ÇáÕÍÇÝÉ Úáì ÃåãíÉ ÇáÅÚáÇã


ãÞÇáÇÊ ããíÒÉ: ÕáÇÍ ÃÈæ ÕáÇÍ : ÅÑÇÏÊßã ÓÊäÊÕÑ Úáì ÓÌÇäßã
ÇáãÍÑÑ 03 2012 (745 )


ÅÑÇÏÊßã ÓÊäÊÕÑ Úáì ÓÌÇäßã


ÈÞáã : ÕáÇÍ ÃÈæ ÕáÇÍ

ÕÍÝí æßÇÊÈ ÝáÓØíäí


áÞÏ ÇËÈÊ ÃÓÑÇäÇ ÇáÈæÇÓá Ýí ÇáÓÌæä ÇáÅÓÑÇÆíáíÉ ÈÅÑÇÏÊåã ÇáÕáÈÉ Ýí ãæÇÌåÉ ÇáÓÌÇä ÇáÅÓÑÇÆíáí Åä ÇáßÝ ÇáÃÚÒá íãßä Ãä íæÇÌå ÇáãÎÑÒ Èá æíäÊÕÑ Úáíå ¡ ãÇ íÎæÖå ÃÓÑÇäÇ ãä ãÚÑßÉ ÛíÑ ãÊßÇÝÆÉ ÖÏ ÇáÓÌÇä ÇáÅÓÑÇÆíáíÕæÊ ÇáÔÚÈ ÇáÃÓíÑ: ÊÍÊ ÔÚÇÑ ( áÇ ÈÏ ááÞíÏ Ãä íäßÓÑ ) ÚÏÏ ÌÏÏ ãä ÕæÊ ÇáÃÓíÑ Ýí ÌÑíÏÉ ÇáÔÚÈ ÇáÌÒÇÆÑí
ÇáãÍÑÑ 03 2012 (916 )


ÊÍÊ ÔÚÇÑ ( áÇ ÈÏ ááÞíÏ Ãä íäßÓÑ  ) ÚÏÏ ÌÏÏ ãä ÕæÊ ÇáÃÓíÑ Ýí ÌÑíÏÉ ÇáÔÚÈ ÇáÌÒÇÆÑíÉ

ÇáÌÒÇÆÑ – ÇÝÇÏ ÚÒ ÇáÏíä ÎÇáÏ ãÓÄæá ÊÍÑíÑ ãáÍÞ ÕæÊ ÇáÇÓíÑ Ýí ÊÕÑíÍ ÃÚáÇãí Çä ÌÑíÏÉ ÇáÔÚÈ ÇáÌÒÇÆÑíÉãÊÇÈÚÇÊ: ÝÏÇ: ÇáÕÍÝíÇáÝáÓØíäí ÊãíÒ ÈÇáÃÏÇÁ æÇáãåäíÉ ÇáÚÇáíÉ æáÚÈ ÏæÑÇð ãÍæÑíÇð Ýí ÝÖÍ ÌÑÇ
ÇáãÍÑÑ 03 2012 (548 )

ÝÏÇ: ÇáÕÍÝí ÇáÝáÓØíäí ÊãíÒ ÈÇáÃÏÇÁ æÇáãåäíÉ ÇáÚÇáíÉ æáÚÈ ÏæÑÇð ãÍæÑíÇð Ýí ÝÖÍ ÌÑÇÆã ÇáÇÍÊáÇá ÇáÅÓÑÇÆíáí

Ýí Çáíæã ÇáÚÇáãí ááÕÍÇÝÉ ÇáÐí íÕÇÏÝ ÇáËÇáË ãä ÃíÇÑ ÍíÇ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÏíãÞÑÇØí ÇáÝáÓØíäí(ÝÏÇ) ÇáÕÍÝííä ÇáÝáÓØíäííä Úáì ÏæÑåã ÇáããíÒ æÇáÏÇÚã ááÞÖíÉ ÇáÝáÓØíäíÉ æÍÞæÞ ÔÚÈäÇ ÇáÝáÓØíäíÇáÚÇÏá æÇáãÔÑæÚ Ýí ÇáÚæÏÉ æÇáÍÑíÉãÊÇÈÚÇÊ: äÏÇÁ Çáì ÚãæÏ ÎíãÊäÇ ÇáÝáÓØíäíå ÇáÑÆíÓ ãÍãæÏ ÚÈÇÓ ÇÈæãÇÒä
ÇáãÍÑÑ 03 2012 (758 )äÏÇÁ Çáì ÚãæÏ ÎíãÊäÇ ÇáÝáÓØíäíå ÇáÑÆíÓ ãÍãæÏ ÚÈÇÓ ÇÈæãÇÒä


ãÊÇÈÚÇÊ: ÇáÃÓÑì ááÏÑÇÓÇÊ íØÇáÈ ÈÇáãÒíÏ ãä ÇáæÚì æÇáÇáÊÝÇÝ Íæá ÞÖíÉ ÇáÃÓÑì
ÇáãÍÑÑ 03 2012 (534 )

ÇáÃÓÑì ááÏÑÇÓÇÊ íØÇáÈ ÈÇáãÒíÏ ãä ÇáæÚì æÇáÇáÊÝÇÝ Íæá ÞÖíÉ ÇáÃÓÑì


ØÇáÈ ãÑßÒ ÇáÃÓÑì ááÏÑÇÓÇÊ ãÏÑÇÁ ÇáãÏÇÑÓ æãÔÑÝì ÇáãæÇÏ ÇáÌÇãÚíÉ ÈÊæÚíÉ ÇáØáÈÉ ÈÞÖíÉ ÇáÃÓÑìãÊÇÈÚÇÊ: áÇÒÇá ÊáÝÒíæä ÝáÓØíä ÇáÑÓãí áã íÊÝÇÚá ãÚ ÅÖÑÇÈ ÇáÃÓÑì
ÇáãÍÑÑ 03 2012 (875 )


áÇÒÇá ÊáÝÒíæä ÝáÓØíä ÇáÑÓãí áã íÊÝÇÚá ãÚ ÅÖÑÇÈ ÇáÃÓÑì


ãÊÇÈÚÇÊ: ÚãÇá ÛÒÉ Èíä ÊÌÇÑ ÇáãæÊ æÚÊÈÇÊ ÇáÊÓæá – ÞÑÇÁÉ ÊÍáíáíÉ
ÇáãÍÑÑ 03 2012 (564 )

ÚãÇá ÛÒÉ Èíä ÊÌÇÑ ÇáãæÊ æÚÊÈÇÊ ÇáÊÓæá – ÞÑÇÁÉ ÊÍáíáíÉ
ßÊÈ Ï äÇÕÑ ÅÓãÇÚíá ÌÑÈæÚ ÇáíÇÝÇæí

íØá ÚáíäÇ íæã ÇáÃæá ãä ÃíÇÑ ¡ íæã ÇáÚãÇá ÇáÚÇáãí ßÚÇÏÊå ¡ íÊÈÎÊÑ ÅáíäÇ ÎÌáÇ ¡ ÈËæÈ ÌÏíÏ ÌÇÑÇ ãÚå ÃÐíÇá ÇáÈÄÓ æÇáÝÞÑ ÇáãÏÞÚ ¡ æãä ÇáÓÎÑíÉ Ãä ÇáãÄÓÓÇÊ ÇáÝáÓØíäíÉ ÚØáÊ Ýí ÛÒÉ ! áÓÊ ÃÏÑì áãä æáãÇÐÇ ¿


ãÊÇÈÚÇÊ: ÅÌÇÒÉ ÑÓÇáÉ ÏßÊæÑÇå Ýí ÇáÚáæã ÇáÓíÇÓíÉ ááÈÇÍË ÓÚÏ ßÓÇÈ
ÇáãÍÑÑ 03 2012 (498 )

ÅÌÇÒÉ ÑÓÇáÉ ÏßÊæÑÇå Ýí ÇáÚáæã ÇáÓíÇÓíÉ ááÈÇÍË ÓÚÏ ßÓÇÈ
ÇáÞÇåÑÉ: ÍÕá ÇáÈÇÍË ÓÚÏ ãÍãÏ ßÓÇÈ Úáì ÏÑÌÉ ÇáÏßÊæÑÇå Ýí ÇáÅÞÊÕÇÏ æÇáÚáæã ÇáÓíÇÓíÉ ãä ãÚåÏ ÇáÈÍæË æÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáÚÑÈíÉ
.


ãÊÇÈÚÇÊ: ÎÇäíæäÓ : ÇáÚíÇÏÉ ÇáÞÇäæäíÉ ÇáËÇãäÉ ÊÚíÏ ØÝáÇ áÍÖä Ããå
ÇáãÍÑÑ 03 2012 (661 )

ÎÇäíæäÓ : ÇáÚíÇÏÉ ÇáÞÇäæäíÉ ÇáËÇãäÉ ÊÚíÏ ØÝáÇ áÍÖä Ããå
ÎÇäíæäÓ – ÚØíÉ ÔÚÊ
ßÇäÊ ÊäÙÑ ÕæÈ ÇáÈÇÈ æáã ÊÍÏ ÚíäÇåÇ Úäå áËÇäíÉ ¡æÚáÇãÇÊ ÇáÊæÊÑ ÈÏÊ æÇÖÍÉ Ýí ÑÚÔÉ ÃØÑÇÝåÇ ¡ æÚÈÇÑÇÊ íÇ ÑÈ ãÇ ÊÍÑãäí ãä ÇÈäí¡ íÇ ÑÈ¡ áã ÊÝÇÑÞ áÓÇäåÇ .


ãÊÇÈÚÇÊ: Ããíä ÚÇã ÇáÑÆÇÓÉ íÍãá ÇáÎÇÑÌíä Úä ÇáÞÇäæä æÏÚÇÉ ÇáÝáÊÇä ÇáÃãäí ÇáãÓÄæáíÉ Úä ãÇ Ì
ÇáãÍÑÑ 02 2012 (638 )


Ããíä ÚÇã ÇáÑÆÇÓÉ íÍãá ÇáÎÇÑÌíä Úä ÇáÞÇäæä æÏÚÇÉ ÇáÝáÊÇä ÇáÃãäí ÇáãÓÄæáíÉ Úä ãÇ ÌÑì áãÌÇÝÙ Ìäíä
Ìäíä- ÇáÕÈÇÍ - ÔÏÏÊ ÇáÓáØÉ ÇáÝáÓØíäíÉ Úáì æÞæÝåÇ ÇáÍÇÒã Ýí æÌå Ãí ãÍÇæáÉ áÎÑÞ ÇáÃãä æÇáÚæÏÉ Åáì ãÑÈÚ ÇáÝáÊÇä ÇáÃãäí¡ ãÊæÚÏÉ ÈãÚÇÞÈÉ 'ÇáÎÇÑÌíä Úä ÇáÞÇäæä' ÇáÐíä ÊÓÈÈæÇ ÈÇáÕÏãÉ áãÍÇÝÙ Ìäíä ÞÏæÑÉ ãæÓì


ãÊÇÈÚÇÊ: áÇ ÊæÌÏ Ãì ÊÍÖíÑÇÊ áÚÞÏ áÞÇÁ Èíä ÚÈÇÓ æãÔÚá..ÇáÃÍãÏ:ÇáãÕÇáÍÉ ãÌãÏÉ æãÕÑ áÇ ÊÚÊÑÝ
ÇáãÍÑÑ 02 2012 (518 )

áÇ ÊæÌÏ Ãì ÊÍÖíÑÇÊ áÚÞÏ áÞÇÁ Èíä ÚÈÇÓ æãÔÚá..ÇáÃÍãÏ:ÇáãÕÇáÍÉ ãÌãÏÉ æãÕÑ áÇ ÊÚÊÑÝ ÅáÇ ÈÓáØÉ æÇÍÏÉ æåì ÇáÓáØÉ ÇáÔÑÚíÉ ÈÑÇã Çááå ÝÞØ

ÑÇã Çááå - ÇáÕÈÇÍ - ÃßÏ ÚÒÇã ÇáÃÍãÏ ÚÖæ ÇááÌäÉ ÇáãÑßÒíÉ áÍÑßÉ "ÝÊÍ" ÇáÝáÓØíäíÉ ÑÆíÓ æÝÏåÇ ááÍæÇÑ ÇáæØäì Ãäå áÇ ÊæÌÏ Ãì ÊÍÖíÑÇÊ Ýì ÇáæÞÊ ÇáÍÇÖÑÃÎÈÇÑ ÚÑÈíÉ: ÝÇÑÓÇ ÇáÑåÇä íÊäÇÝÓÇä ÈÇáãÑÍáÉ ÇáÇÎíÑÉ ãä ÇäÊÎÇÈÇÊ ÇáÑÆÇÓÉ ÇáãÕÑíÉ
ÇáãÍÑÑ 02 2012 (954 )

FILE - In this Friday, Jan. 6, 2012 file photo, Mohamed Morsi, left, of Egypt's Muslim Brotherhood and Egyptian presidential hopeful Amr Moussa, right, talk before Christmas Eve mass, led by Coptic Pope Shenouda III at the Coptic cathedral in Cairo, Egypt. In the race to become the first president of the new Egypt, the secular candidate with the strongest chance of beating increasingly powerful Islamists has to overcome the baggage he brings from the old Egypt. On the campaign trail ahead of next month's landmark vote, the 76-year-old Amr Moussa presents himself as an elder statesman with years of experience in politics and government, first from a decade as foreign minister under former President Hosni Mubarak, then from another decade leading the Arab League. (AP Photo/Maya Alleruzzo, File)
ÝÇÑÓÇ ÇáÑåÇä íÊäÇÝÓÇä ÈÇáãÑÍáÉ ÇáÇÎíÑÉ ãä ÇäÊÎÇÈÇÊ ÇáÑÆÇÓÉ ÇáãÕÑíÉ
ÇáÞÇåÑÉ - ÇáÕÈÇÍ -
ÏÎáÊ ãÕÑ íæã ÇáÇËäíä ÇáãÑÍáÉ ÇáÇÎíÑÉ ãä Ãæá ÇäÊÎÇÈÇÊ ÑÆÇÓíÉ ÏíãÞÑÇØíÉ ÇäÍÓÑ ÇáÓÈÇÞ ÝíåÇãÊÇÈÚÇÊ: Ýí ãÓíÑÉÈÇáÂáÇÝ ááÃØÑ ÇáÚãÇáíÉ ÈÛÒÉ Ýí ÚíÏ ÇáÚãÇá ÇáÚÇáãí
ÇáãÍÑÑ 02 2012 (599 )

Ýí ãÓíÑÉÈÇáÂáÇÝ ááÃØÑ ÇáÚãÇáíÉ ÈÛÒÉ Ýí ÚíÏ ÇáÚãÇá ÇáÚÇáãí
ÇáÌáÏÉ íØÇáÈ ÈÊÃãíä ãÞæãÇÊ ÇáÕãæÏ æÇáÍíÇÉ ÇáßÑíãÉ æÇáÍÏ ãäÇáÈØÇáÉ æÇáÝÞÑ ÈÕÝæÝ ÇáÚãÇá
ÃÈæ ÙÑíÝÉ íÏÚæ áÊÈäí ÇÓÊÑÇÊíÌíÉ æØäíÉ ááÃÓÑì æÇáÊÝÇÝ ÔÚÈíÍæá ÞÖíÊåã ÇáÚÇÏáÉ
ÛÒÉ - ÇáÕÈÇÍ - ØÇáÈÊ ÃØÑ ÚãÇáíÉ ÊÞÏãíÉ Ýí ÞØÇÚ ÛÒÉ¡ ÈÊÃãíä ãÞæãÇÊ ÇáÕãæÏæÇáÍíÇÉ ÇáßÑíãÉ æÊæÝíÑ ÇáæÞæÏ æÇáßåÑÈÇÁ æÇáÍÏ ãä ÇáÈØÇáÉ æÇáÝÞÑ æãÍÇÑÈÉÇáÇÍÊßÇÑ æÛáÇÁ ÇáÇÓÚÇÑ æÇíÌÇÏ ÝÑÕ Úãá ááÎÑíÌíä æÊÃåíáåã.


 • ãæÇÕÝÇÊ ÇáãÑÃÉ ÇáãÝÖáÉ ááÑÌá
 • ÃÍãÏ ÚÑÇÑ : ÞØÑ ÇáÎáíÌ
 • ãäÇá ÍÓä: ÇáÊÌãíá ãä ÇáãæåÈÉ Åáì ÇáÇÍÊÑÇÝ
 • áæÇÁ Ñßä/ ÚÑÇÈí ßáæÈ íßÊÈ : ÐßÑì ÑÍíá ÇáãäÇÖá æáíÏ ÅÈÑÇåíã ÓáíãÇä ÃÈæ ÌÇãæÓ
 • ÚÏáí ÍÓæäÉ : ÇáãÄÊãÑ ÇáÓÇÈÚ áÍÑßÉ ÝÊÍ
 • Úáí ÇáÎÔíÈÇä : ßÅÚÇÏÉ ØÑÍ ãÈÇÏÑÉ ÇáÓáÇã ÇáÚÑÈíÉ áÞØÚ ÇáØÑíÞ Úáì ãÒÇíÏí ÇáÞÖíÉ
 • (125) ÃáÝ ÝÊÇÉ ÚÇäÓ Ýí ÛÒÉ : ÇáÝÊíÇÊ íÈÍËä Úä ÇáÃãÇä ÑÛã ÇáÈØÇáÉ æÇáÍÑÈ !
 • ÍÞíÞÉ ÃÚÊÐÇÑ ÔÇÚÑ ÇáãæÇá ÈÔÃä ÇáÃÓÊÞÇáÉ ãä ãÄÓÓÉ ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ ÇáÍÓíäí ÇáËÞÇÝíå
 • ( ÇÓØæÑÉ ÇáÍÈ ) ááßÇÊÈÉ ÇáÝáÓØíäíÉ ( ÇÓÑÇÁ ÚÈæÔí )
 • ÇáÝáÓØíäíÉ ãäÇá ãæÓí ÊÊÃåá Åáí ÇáãÑÍáÉ ÇáäåÇÆíÉ ãä Arab Idol
 • ØÈíÈ ÇáÃÓäÇä Ï. ÑÝíÞ ÍÌÇÒí :ÇáÒÑÇÚÉ ÇáÝæÑíÉ ÊÊãíÒ ÈÃäåÇ ÊÊã Ýí äÝÓ Çáíæã
 • ÇáÊæÞíÊ ÇáÃÝÖá áÅÌÑÇÁ ÃÔÚÉ D4 ááÍÇãá
 • åÔÇÔÉ ÇáÚÙÇã ... ÇáÃÚÑÇÖ æÇáÃÓÈÇÈ æÇáæÞÇíÉ
 • ÑæÇíÉ - ãØÇÑÍ ÓÍÑ ãáÕ
 • ßæÑæäÇ íäÊÔÑ Ýí 4 Ïæá ÚÑÈíÉ ÌÏíÏÉ
 • ( æÍÏå ÇáãÊÌåã ) ßãÇá ãíÑÒÇ íÚÑÝ
 • ÊÚÒíÉ æãæÇÓÇÉ : ÇáÍÇÌÉ ÍáíãÉ ãÍãÏ ãÕØÝì äÕÑ Çã ãÍãÏ
 • ÑæÇíÉ ÇáÒÛÈ ÇáäÑÌÓí ÚæÇØÝ ÇáßäÚÇäí
 • ÑæÇíÉ ÎõáöÞó ÅäÓÇäÇ ÔíÒæÝíÑäíÇ
 • ÇáÌåäí íÊÞÏã ÈÃÑÞ ÇáÊåÇäí áÂá ÚØÇí ÈãäÇÓÈÉ ÒÝÇÝ ÇÈäÊåã
 • ÈÑÔáæäÉ íÊæÌ ÈØáÇð ááÏæÑí ÇáÇÓÈÇäí áßÑÉ ÇáÞÏã.
 • ÑíÇÖíæ ÛÒÉ íÊÕÏÑæä ÓÈÇÞ ÇáãÓÇÝÇÊ ÇáØæíáÉ
 • ßáÇÓíßæ ÇáÃÑÖ íÈÊÓã áÈÑÔáæäÉ ÈåÏÝ ÓæÇÑíÒ
 • ãäÊÎÈäÇ ÇáæØäí íÍÊá ÇáãÑßÒ ÇáÜ126 Ýí ÊÕäíÝ ÇáÝíÝÇ
 • äåÑ ÇáÍíÇÉ ...!
 • ÃáãÇäíÇ ÊÊÎØì ÇáÌÒÇÆÑ ÈÕÚæÈÉ æÊÖÑÈ ãæÚÏÇ ãÚ ÝÑäÓÇ
 • ÇáãÈÏÚ äÚãÇä íÞæÏ ãäÊÎÈäÇ ÇáæØäí áÃæá áÞÈ ÞÇÑí æÈáæÛ Ããã ÂÓíÇ
 • ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÝáÓØíäí ááÓÈÇÍÉ íÓÊÞÈá ÇáãÏÑÈ æáíã ãÇÑÏæÎ
 • ãÝæÖíÉ ßÔÇÝÉ æãÑÔÏÇÊ ÇÑíÍÇ æÇáÃÚæÇÑ ÊäÇÞÔ ÝÚÇáíÇÊ ÇÓÈæÚ ÇáÔÈÇÈ
 • æÑæÏ ÝÏÇÆÈÇÊ ÝáÓØíä íÊÛáÈä Úáì äÙíÑå ÇáÝØÑí ÎãÓÉ ÇåÏÇÝ äÙíÝÉ
 •   

 • ÇáÖÍíÉõ ááÔÇÚÑ æÇáßÇÊÈ äÇÕÑ ãÍãæÏ ãÍãÏ ÚØÇÇááå / ÝáÓØíä
 • ÞÕíÏÉ ÇáãäÝì
 • ãóáóÇãöÍöí ãõÝóÎøóÎóÉñ .. ÈöãóæóÇÚöíÏó ãóæúÞõæÊóÉ!
 • ÞÕíÏÉ ÈÚäæÇä:  ãä ØÑÇÈáÓ .. Åáì áÈäÇä æÇáÚÇáã 
 • {{ÈÃäøß ÂÎÑ ÇáÚÑÈö}} -----
 • ÞÕíÏÉ ááÔÇÚÑ : ÇááæÇÁ ÔåÇÈ ãÍãÏ ÃæÞÜÜÜÜÏí äÜÜÜÜÇÑäÜÜÜÜÜÇ
 • ÝáÓØíä áÇ ääÓì ááÔÇÚÑ ÔåÇÈ ãÍãÏ áÝßÑÉ ÍÇÑÓ ÇáÈíÏÑ
 • ßÇãá ÈÔÊÇæí : ¡¡¡¡¡¡íÇ ÚíÏ¡¡¡¡¡¡¡
 • ÅäÊÕÇÑ ÇáäÍá ...!
 • ÞÕíÏÉ ((( ãÊì Êßæä ÇáÞÕíÏÉ æØä ¿ !!! ))) áÔÇÚÑ ÇáÕæãÚÉ æÇáÚÇÕÝÉ. ÝáÓÜÜÜÜÜÜØÜÜÜÜ
 • 39119 (1565 , 25 )
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | 1493 | 1494 | 1495 | 1496 | 1497 | 1498 | 1499 | 1500 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523 | 1524 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 1540 | 1541 | 1542 | 1543 | 1544 | 1545 | 1546 | 1547 | 1548 | 1549 | 1550 | 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 | 1561 | 1562 | 1563 | 1564 | 1565 ]
    
  ÇáÒÚíã ÇáÎÇáÏ íÇÓÑ ÚÑÝÇÊ


  ãÚ ÇáÃÍÏÇË

  ÇáÑÆíÓ ÚÈÇÓ íåäÆ ÈÇíÏä ÈÊäÕíÈå ÑÆíÓÇð æíÊØáÚ ááÚãá ÓæíðÇ ãä ÃÌá ÇáÓáÇãÇáÑÆíÓ ÚÈÇÓ íåäÆ ÈÇíÏä ÈÊäÕíÈå ÑÆíÓÇð æíÊØáÚ ááÚãá Óæí
  ãÑßÒ Çáãáß ÓáãÇä íõÓíøÑ ÌÓÑ Ìæí áãÓÇÚÏÉ ãäßæÈí ÇäÝÌÇÑ ÈíÑæÊãÑßÒ Çáãáß ÓáãÇä íõÓíøÑ ÌÓÑ Ìæí áãÓÇÚÏÉ ãäßæÈí ÇäÝÌÇÑ
  ËæÑí ÝÊÍ: ÇáÚæÏÉ ÍÞ ãÞÏÓ æÇáÇÍÊáÇá Åáì ÒæÇáËæÑí ÝÊÍ: ÇáÚæÏÉ ÍÞ ãÞÏÓ æÇáÇÍÊáÇá Åáì ÒæÇá
  ÑÍíá ÇáÞÇÆÏ æÇáãäÇÖá ÇáæØäí ÇáßÈíÑ ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáÑÍãäÑÍíá ÇáÞÇÆÏ æÇáãäÇÖá ÇáæØäí ÇáßÈíÑ ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáÑÍãä
  ÍÒÈ ÚÏÇáÉ ÇáÝáÓØíäí íÍãá ÓáØÇÊ ÇáÇÍÊáÇá ÇáÅÓÑÇÆíáí ãÓÄæáíÉ ÇáÅåãÇá ÇáØÈí ááÃÓÑìÍÒÈ ÚÏÇáÉ ÇáÝáÓØíäí íÍãá ÓáØÇÊ ÇáÇÍÊáÇá ÇáÅÓÑÇÆíáí ãÓ
  *ÍÑßÉ ÝÊÍ ÊÏíä ÍãáÇÊ ÇáÇÚÊÞÇá ÇáÓíÇÓí ÇáãÓÚæÑÉ Ýí ÛÒÉ*ÍÑßÉ ÝÊÍ ÊÏíä ÍãáÇÊ ÇáÇÚÊÞÇá ÇáÓíÇÓí ÇáãÓÚæÑÉ Ýí ÛÒÉ
  Êäæíå ÅÚáÇãí Íæá ãÇ äÔÑ ÊÖáíá æÃßÇÐíÈ ØÇáÊ ÅÞáíã ÝÊÍ Ýí ÓæÑíÇÊäæíå ÅÚáÇãí Íæá ãÇ äÔÑ ÊÖáíá æÃßÇÐíÈ ØÇáÊ ÅÞáíã ÝÊÍ Ýí
  ÇáÑÆíÓ ãÍãæÏ ÚÈÇÓ íåäÆ ÇáÑÆíÓ ÇáÓíÓí ÈÐßÑì ÇäÊÕÇÑÇÊ ÍÑÈ ÃßÊæÈÑÇáÑÆíÓ ãÍãæÏ ÚÈÇÓ íåäÆ ÇáÑÆíÓ ÇáÓíÓí ÈÐßÑì ÇäÊÕÇÑÇÊ ÍÑ
  ÇáÞÏæÉ : ãÄÓÓÇÊ ÇáÇÞÑÇÖ æÚáí ÑÇÓåÇ ÝÇÊä æÑíÇÏÉ ÛíÑ ãáÊÒãíä ÈÊÚáíãÇÊ ÓáØÉ ÇáäÞÏÇáÞÏæÉ : ãÄÓÓÇÊ ÇáÇÞÑÇÖ æÚáí ÑÇÓåÇ ÝÇÊä æÑíÇÏÉ ÛíÑ ãáÊÒ
  ÇáíæãÇáÔíÎ: ÅÓÑÇÆíá ÓÊÍæá ÏÝÚÉ ãä ãÓÊÍÞÇÊ ÇáÓáØÉ ÇáãÇáíÉÇáíæãÇáÔíÎ: ÅÓÑÇÆíá ÓÊÍæá ÏÝÚÉ ãä ãÓÊÍÞÇÊ ÇáÓáØÉ ÇáãÇá

  ãÚ ÇáÃÍÏÇË


  ãáÝÇÊ ÇáÕÈÇÍ

  ÅÖÑÇÈ ÇáÍÑíÉ æÇáßÑÇãÉ

  ÈíÇä : ãäÙãÉ ÇáÊÍÑíÑ ÇáÝáÓØíäíÉ åí ÇáããËá ÇáÔÑÚí æÇáæÍíÏ ááÔÚÈ ÇáÝáÓØíäí

  ÇáÔåíÏ ÇáÞÇÆÏ ÎÇáÏ ÇáÍÓä - ÚÞá ÇáËæÑÉ æãäÙÑ ÝßÑåÇ ÇáÓíÇÓ

  ãÌáÓ ÇáÃãä íÚÊãÏ ÞÑÇÑÇ íØÇáÈ ÈÇáæÞÝ ÇáÝæÑí ááÇÓÊíØÇä ÇáÅÓÑÇÆíáí Ýí ÇáÃÑÖ ÇáÝáÓØí  ãÎÊÇÑÇÊ ÚÑÈíÉ

     
   


  ãáÝÇÊ ÇáÕÈÇÍ
  · 
  · ãÃãæä åÇÑæä
  · Ããíãå ÇáÚÈÇÏáÉ
  · ãÇÒä ÕÇÝí
  · ãÇÒä ÚÒ ÇáÏíä
  · ãÇåÑ ÍÓíä
  · ãÊÇÈÚÇÊ
  · ãí ÇÈæ ÛÑÈíÉ
  · ÃÍãÏ ÃÈæ ãØÑ
  · ãÍãÏ ãÍãæÏ ÚæÖ Çááå
  · ãÍãÏ ÌÈÑ ÇáÑíÝí
  · ãÍãÏ ÕÇáÍ ÇáÔäØí
  · ÃÍãíÏÉ ÚíÇÔí
  · ãÍãæÏ ÃÈæ ÇáåíÌÇÁ
  · ÃÎÈÇÑ ãÍáíÉ
  · ÃÎÈÇÑ ÏæáíÉ
  · ÃÎÈÇÑ ÚÑÈíÉ
  · ãÑÚí ÍíÇÏÑí
  · ãÚ ÇáÍíÇÉ
  · áÄì ÇáßÊÑì
  · ãÞÇáÇÊ ããíÒÉ
  · Çãá ÔØäÇä ÇáÌÈæÑí
  · ÇááæÇÁ ÚÑÇÈí ßáæÈ
  · ÇáßÇÏÑ ÇáÝÊÍÇæí
  · ÇÍãÏ ÏÛáÓ
  · ÇÎÈÇÑ ÑíÇÖíÉ
  · ÇÚÊãÇÏ ÕÈÍ
  · ÊÍÞíÞÇÊ
  · ÊÞÇÑíÑ
  · ÈßÑ ÃÈæ ÈßÑ
  · ÌáÇá / ÚÞÇÈ íÍíì
  · ÌãÇá ÃÈæ äÍáþ
  · ÎÇáÏ ÚÒÇáÏíä
  · ÍÓä ÕÇáÍ
  · ÌåÇÏ ÇáÈØÔ
  · ÍäÇ ÚíÓì
  · ÑÍáÉ ÇáÚãÑ
  · ÑÖæÇä ÚÈÏ Çááå
  · Óáíã ÇáæÏíÉ
  · ÕÇáÍ ÇáÔÞÈÇæí
  · ÓÇãí ÇÈæ ØíÑ
  · Òíä ÇÈæ ÓíÏæ
  · ÓÑí ÇáÞÏæÉ
  · ÒÚá ÇÈæ ÑÞØí
  · ÓÚÏ ÑÓÊã Øå
  · ÔÚÑ
  · ÓÝíÑ ÇáäæÇíÇ ÇáÍÓäÉ
  · ÕæÊ ÇáÔÚÈ ÇáÃÓíÑ
  · Úáí ÇÈæÍÈáÉ
  · Úáì ÔßÔß
  · ÚãÑ Íáãí ÇáÛæá
  · ÚãÑÇä ÇáÎØíÈ
  · ÚÇÏá ÇáÇÓØá
  · ÚËãÇä ÃÈæ ÛÑÈíÉ
  · ÚÈÇÓ ÇáÌãÚÉ
  · ÚÈÏ ÇáÑÍíã ÌÇãæÓ
  · ÚÈÏ ÇáÔÇÝí ÕíÇã
  · ÚÈÏÇáÍãíÏ ÇáåãÔÑí
  · ÚÈÏÇáßÑíã ÇÈæ ÚÑÞæÈ
  · ÚÏáí ÕÇÏÞ
  · ÚÏäÇä ÖãíÑí
  · ÚÒ ÇáÏíä ÃÈæ ÕÝíÉ
  · åÇäí ÇáÚÞÇÏ
  · ÅÈÑÇåíã ÇÈæÇáäÌÇ
  · åÔÇã ÇáåÈíÔÇä
  · æáíÏ ÙÇåÑ
  · äãÑ ÇáÚÇíÏí
  · äÇÕÑ ÇáíÇÝÇæí
  · äÇÕÑ ÚØÇ Çááå
  · æÇÆá ÇáÑíãÇæí
  · ÞÕÉ


  ÇáãÞÇá ÇáÃßËÑ ÞÑÇÁÉ Çáíæã
  .

  ÇáÕÝÍÇÊ ÇáßÇãáÉ

  http://www.alsbah.net/archive/alsbah/images/464/1.jpg  ÂÝÇÞ
  ÇáÕÈÜÜÜÜÜÇÍ ÇáãÊÑÌãÜÜÜÜÉ


  ÕæÊ ÇáÇÓÑí ÇáÇÍÑÇÑ


  ÇáÇÚáÇãí ÇÍãÏ ÏÛáÓ : ÈãäÊåí ÇáåÏæÁ  ÑÍáÉ ÇáÚãÑ : íÌÑíåÇ ÇáÇÚáÇãí ÓÑí ÇáÞÏæÉ
  http://www.alsbah.net/archive/images/abualutof1.jpg  ÌÑíÏÉ ÇáÕÈÇÍ
  ÝáÓØíä - ÊÃÓÓÊ ÚÇã 1995

  www.alsbah.net
  ÚíÔ ÇáÎÈÑ ÃíäãÇ ßäÊ
  ÌÑíÏÉ ßá ÇáÝáÓØíäííä
  ÝáÓØíäíÉ ÇáÚãÞ : ÚÑÈíÉ ÇáÈÚÏ : ÚÇáãíÉ ÇáÊæÌå
  https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
  ÇáãÏíÑ ÇáÚÇã ÑÆíÓ ÇáÊÍÑíÑ
  ÓÑí ÇáÞÏæÉ

  PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  : 4.80